A resultes del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, seguidament es detallen, amb especial referència als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació:

ÀMBIT LABORAL
Totes les mesures d’àmbit laboral estaran vigents mentre duri la situació extraordinària del COVID-19.

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO):

– S’assimilen les contingències econòmiques derivades del Coronavirus a la causa de força major prevista en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, tot i que el Reial Decret-Llei estableix com a preferent el teletreball o treball a distància a fi d’evitar les suspensions dels contractes, quan això sigui possible atesa l’activitat de l’empresa.

– El procediment de l’ERTO serà el següent:

1) Sol·licitud per part de l’empresa a l’Autoritat Laboral aportant memòria explicativa relativa a la vinculació de la mesura proposada de suspensió temporal de contractes amb les mesures adoptades del Govern, acompanyant, si escau, la corresponent documentació acreditativa. L’empresa ho ha de comunicar simultàniament als treballadors i als seus representants, si en tenen.

2) La Inspecció de Treball i Seguretat Social, haurà d’emetre informe en el termini improrrogable de 5 dies.

3) L’Autoritat Laboral haurà de resoldre en el termini màxim de 5 dies.

– La data d’efectes de la suspensió dels contractes de treball serà la del fet causant de la causa major, això és, la d’inici de vigència de l’estat d’alarma.

– Com a novetat rellevant, amb relació a l’aportació empresarial a la Seguretat Social, les empreses amb menys de 50 treballadors no pagaran cotitzacions mentre duri l’ERTO per força major.

En canvi, les que tinguin més de 50 treballadors tindran una exoneració del 75% de l’aportació empresarial a la Seguretat Social.

Important: la Disposició addicional sisena del RDL 8/2020 estableix que ‘’les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes en aquest RD-Llei estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa.

La declaració de constatació de força major resulta rellevant atès que exclou l’obligatori període de consultes amb la representació dels treballadors.

D’altra banda, en el cas que s’esgrimeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, Govern ha reduït el període de consultes a 7 dies, a diferència dels 15 actuals.

Les empreses que generin activitat productiva en els mesos de febrer a juny i que contractin o mantinguin en alta durant aquests mesos a treballadors fixos discontinus pagaran només la meitat de les quotes de la Seguretat Social durant aquests mesos.

PRESTACIONS D’ATUR I DE SEGURETAT SOCIAL:

– Qualsevol treballador afectat per l’ERTO podrà cobrar l’atur, encara no hagi cotitzat els períodes suficients per a causar dret a la prestació.

– Als treballadors afectats per l’ERTO que cobrin l’atur no els constarà com a període consumit de cobrament d’atur de cara a futures prestacions.

– El cobrament de la prestació tindrà caràcter retroactiu i temporalment

– Als treballadors autònoms se’ls hi facilitarà l’accés a la prestació per cessament d’activitat o per reducció dels ingressos del 75%, que serà del 70% de la seva base reguladora, limitada a un mes o fins que finalitzi l’estat d’alarma si és superior. Durant aquest mes, no pagaran la quota de Seguretat Social.

Cal tenir en compte el tancament al públic de les oficines del SEPE per a sol·licitar les prestacions d’atur, pel que s’ha habilitat la tramitació telefònica.

En matèria de seguretat social, es recorden les mesures ja preses amb anterioritat, relatives a què les baixes per malaltia comuna per infecció del Coronavirus així com el període obligat de quarantena s’assimilen a situació d’incapacitat temporal per accident de treball i, per tant, el treballador percebrà des del primer dia de baixa la prestació corresponent del 75% de la base reguladora (o del 100% si així ho estableix el seu Conveni Col·lectiu). Cal recordar que la baixa mèdica es pot tramitar al telèfon 061.

FLEXIBILITAT LABORAL:

– S’estableix el caràcter preferent del teletreball o treball a distància, com a mesura per evitar les suspensions dels contractes de treball.

– Es flexibilitza el dret d’adaptació de jornada quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del Covid-19, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d’organització de l’empresa, presumint-se que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada excepte prova en contra.

– La reducció de jornada requerirà d’un preavís de 24 hores, no estarà limitada en el seu gaudi per percentatge mínim ni màxim de la jornada, podent arribar fins i tot al cent per cent de reducció, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del Covid-19.

– Cal posar de manifest que no s’ha publicat, ara com ara, cap prestació específica pels progenitors que s’hagin de quedar a casa obligats pel tancament de centres educatius i a raó de la guarda de fill/a menor.

Per a persones treballadores autònomes a Catalunya:
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. Està limitada a 3.500 autònoms, per ordre de sol·licitud.

MESURES ECONÒMIQUES D’ÀMBIT FISCAL:

Es permetrà a autònoms i empreses que facturin menys de 6.010.121,04 milions d’euros l’ajornament, sense interessos els tres primers mesos, dels pagaments per l’IVA i de les retencions de l’IRPF a empleats i professionals corresponents a febrer, març i abril de 2020 i el pagament fraccionat de l’Impost de Societats previst pel pròxim 20 d’abril.

El límit d’ajornament serà de 30.000 euros i per sis mesos, amb una carència de tres.

A Catalunya s’ajorna el pagament de tributs com l’Impost de Successions, Donacions i Actes Jurídics Documentats.

MORATÒRIA HIPOTECÀRIA I ALTRES MESURES SOCIALS:

S’ha establert una moratòria en el pagament de préstecs hipotecaris destinats habitatge habitual de deutors en situació de vulnerabilitat. S’entén com a col·lectiu vulnerable els deutors que compleixin una sèrie de requisits concrets. Per tant, no tothom es p ot acollir a aquesta mesura.

Es prohibeixin els talls de subministraments d’aigua, llum i gas a consumidors vulnerables o amb risc d’exclusió social. Tampoc es podran suspendre els serveis de telecomunicacions.

– Els desnonaments romandran suspesos com totes aquelles actuacions judicials que no siguin urgents i inajornables.

– En relació amb el pagament de lloguers, no hi ha prevista cap mesura social.

– Es destina una partida extra a les comunitats autònomes per a mantenir les beques de menjador encara que els centres escolars estiguin tancats.

Els Documents Nacionals d’Identitat que caduquin durant la vigència d’aquesta situació es prorroguen un any.

LIQUIDITAT PER A LES EMPRESES

En data 17 de març s’aprova una línia d’avals públics de 100.000 milions d’euros per a autònoms i empreses, a fi que puguin seguir obtenint finançament de les entitats financeres.

L’anterior Reial Decret Llei de 12 de març ja va aprovar dues mesures per a pal·liar els efectes en el turisme, els transports, l’hostaleria, el comerç i la cultura: crèdits tous amb 20 anys d’amortització i tres de carència per a aquestes empreses i bonificacions per treballadors discontinus.

En aquest sentit, l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) s’amplia la capacitat d’endeutament de l’ICO fins als 10.000 milions d’euros milions per a oferir finançament a autònoms i pimes.
També es crea una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions per a pimes exportadores amb dificultats pel Covid-19.

SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES PÚBLICS AMB EMPRESES CONTRACTISTES
S’entendran suspesos els contactes públics de serveis i subministres amb les empreses contractistes, que tindran dret a percebre de l’administració l’abonament pels danys i perjudicis soferts durant la vigència de la suspensió de la contracta.

BLINDATGE DE L’ÍBEX
Es modifica la Llei d’Inversions estrangeres per a evitar que empreses exteriors puguin comprar multinacionals espanyoles durant la vigència de l’Estat d’Alarma i la caiguda de borsa. També es limiten les operacions borsàries especulatives durant un mes.

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats.

]]>