En el nostre entorn són moltes i diverses les ocasions en les quals, tant en l'àmbit personal com en el professional, hem d'afrontar la presa de decisions que requereixen d'un previ i acurada anàlisi jurídica.

La complexitat de l'actual sistema legal fa necessari que aquest assessorament jurídic sigui realitzat per professionals especialitzats i qualificats per a donar, en cada cas, el millor consell.

Per a donar aquest servei d'assessorament especialitzat, ADVISORIA disposa d'un equip jurídic conformat per advocats de contrastada experiència, una elevada preparació tècnica i una qualificada especialització en les següents matèries:

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en totes les qüestions relatives al tràfic mercantil i en les activitats societàries, que van des de la contractació, les reclamacions de responsabilitat, juntes de socis i conflictes societaris, fusions i/o l'adquisicions d'empreses.

DRET CONCURSAL I SEGONA OPORTUNITAT

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en els procediments concursals, tant en qualitat de creditors com deutors, així com la gestió i la tramitació per a l'obtenció del benefici de l'exoneració del deute no satisfet mitjançant el procediment de segona oportunitat.

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en tot el relatiu a les relacions laborals. Contractació, negociació i redacció de convenis; potestat sancionadora i acomiadament; intervenció en expedients d'Inspecció de Treball, a més de la tramitació i reclamació de prestacions de la Seguretat Social i desocupació.

DRET ESPORTIU

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients des de totes les perspectives i dimensions que puguin confluir en l'entorn esportiu, ja sigui des de la contractació, la gestió de conflictes i sancions tant laborals, civils, administratius i penals, així com referent a l'activitat federativa.

DRET FISCAL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en els expedients sancionadors, en matèria de gestió tributària cadastral, determinació de valors, inspecció i exercici de la potestat sancionadora, en relació als diferents impostos i taxes.

DRET BANCARI I ELS CONSUMIDORS I USUARIS

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en relació a tota la contractació amb entitats financeres, així com a les pràctiques abusives d'aquestes respecte dels clients. Apliquem la legislació concernent a la defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

DRET DE LA CIRCULACIÓ

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en la reclamació de responsabilitats, d'ordre personal i patrimonial, que puguin derivar-se d'accidents de trànsit o d'un altre ús de vehicles, tant des de la perspectiva civil, penal o administrativa.

DRET PENAL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en tots els procediments davant la Jurisdicció Penal per la comissió de qualsevol il·lícit tipificat. A més, exercitem tant la defensa penal de clients com l'acusació particular en nom de clients denunciants de delictes.

DRET CIVIL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en tota classe d'assumptes i procediments civils: des de la redacció de contractes, reclamacions, indemnitzacions, desnonaments o arrendaments. Posem al seu servei els nostres coneixements i dedicació per a defensar-li tant en via judicial com extrajudicial.

DRET DE FAMÍLIA I DE LES PERSONES

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en els conflictes familiars. A més, gestionem el reconeixement de pensions d'aliments i d'ús de l'habitatge; divisions patrimonials; rendició de comptes; conflictes de guarda i custòdia; així com el nomenament de tutor o curador.

DRET DE SUCCESSIONS

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en totes les qüestions relatives a l'ordenació de successió; redacció de testaments, tramitació d'herències i liquidacions d'impostos; així com la intervenció en tota classe d'operacions successòries i adjudicacions patrimonials.

DRET IMMOBILIARI I REGISTRAL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en relació a l'adquisició o arrendament d'immobles. Gestionem conflictes de propietat horitzontal i comunitats de propietaris; obres i contractacions, així com en les operacions notarials i registrals pel reconeixement, constitució, extinció i inscripció dels drets reals corresponents.

DRET ADMINISTRATIU

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients davant l'Administració Pública davant l'exercici de la potestat sancionadora d'aquesta, així com en els expedients administratius i judicials en reclamació de responsabilitat en relació al funcionament dels serveis públics.

DRET URBANÍSTIC

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en operacions que van des de la resolució dels problemes jurídics del sòl en operacions de planejament, gestió i disciplina urbanística davant l'Administració Pública. A més de la redacció i negociació de contractes fins a l'obtenció de llicències.
ADVISORIA ofereix dins de l'àrea ECONOMICA serveis que tenen com a objectiu satisfer les necessitats dels nostres clients en els àmbits fiscals, laborals i comptables.

ADVISORIA, amb seus a GRANOLLERS i MATARÓ, desenvolupa la seva activitat oferint, tant a empreses com a particulars, el corresponent assessorament amb un compromís total amb el client i amb l'objectiu d'aconseguir l'excel·lència en el servei, amb la màxima confiança i proximitat del client.

Destaquem alguns dels serveis que l'equip professional de ADVISORIA desenvolupa:

FISCALITAT

Assessorem i gestionem totes les obligacions fiscals tant d'empreses com particulars, aportant solucions i complint de manera impecable la legislació tributària i mitjançant una estricta planificació fiscal. Realitzem auditories fiscals.

LABORAL I RECURSOS HUMANS

Assessorem i gestionem de manera integral l'àrea laboral, amb solucions per a empreses i departaments de RRHH, amb assessorament i administració de nòmines així com per a la seva externalització

CONSULTORIA FINANCERA

Assessorem, gestionem i planifiquem una estratègia financera amb la finalitat de garantir el desenvolupament de plans de negoci i tresoreria.

COMPTABILITAT

Assessorem i planifiquem la comptabilitat amb la finalitat d'aconseguir una òptima gestió dels impostos d'una manera ordenada, ràpida i transparent i realitzem outsourcing comptable.

CONSULTORIA TECNOLÒGICA

Assessorem, gestionem i planifiquem el departament tecnològic i de sistemes per a aconseguir les millors eines per a augmentar la productivitat i eficiència.

DECLARACIONS D'IMPOSTOS I D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

Assessorem i gestionem el compliment de les obligacions tributàries amb rigorositat i eficiència. Som especialistes en mantenir impecable la salut fiscal dels nostres clients

PLANIFICIACIÓ FINANCERA I D'ESTATS COMPTABLES

Assessorem, gestionem i analitzem la comptabilitat com a forma d’organitzar i detectar les necessitats financeres dels nostres clients.

COMPRAVENDA D'EMPRESES, BRANQUES D'ACTIVITAT O ACTIUS

Assessorem i gestionem els processos de compravenda d'empreses, tant multinacionals com empreses familiars, branques d’activitat, actius o unitats productives.

PLANS DE VIABILITAT DE NOVES EMPRESES

Assessorem i gestionem el pla economicofinancer d’empreses emergents per tal de diagnosticar, capacitar, estructurar i aconseguir la viabilitat del negoci a llarg termini.

GESTIÓ D'OPERACIONS SOCIETÀRIES

Assessorem i gestionem tota mena d’operacions societàries: modificacions estatutàries, nomenaments, reestructuracions, canvis d’administradors, transformacions, dissolucions i liquidacions.

AUDITORIES FISCALS I LABORALS

Assessorem i gestionem les accions d’anàlisi i valoració de les àrees fiscals i laborals de l’empresa per tal de verificar-ne la qualitat i la transparència així com per minimitzar els riscos i optimitzar els recursos.

ASSESSORAMENT EN INSPECCIONS TRIBUTÀRIES

Assessorem preventivament i gestionem l’actualització de la normativa tributària per tal de donar resposta, assistència i defensa davant dels tribunals econòmic-administratius i judicials.

RECURSOS I AL·LEGACIONS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Assessorem i gestionem la presentació de reclamacions, documentació o recursos en contra actes de recaptació de l’administració tributària.

ADVISORIA ofereix a través de l'àrea FAMILY OFFICE serveis que tenen com a objectiu proveir als nostres clients de les eines necessàries per gestionar, adaptar i incrementar el seu llegat empresarial i patrimonial, generació a generació.

ADVISORIA FAMILY OFFICE vetlla per la unitat i l'harmonia de la família, respectant l’autonomia, la llibertat i la plenitud de tots els seus membres, amb la màxima confiança i proximitat del client. Destaquem alguns dels serveis que l'equip professional d’ADVISORIA FAMILY OFFICE desenvolupa:

GOVERN FAMILIAR I CONTINUÏTAT

Una companyia ben dirigida pot treballar per objectius estratègics, optimitzant els beneficis, creant llocs de treball i desenvolupant als membres de la família. Us assessorem i acompanyem en la creació i la gestió d’unes estructures de govern flexibles i obertes, així com d’un sistema de presa de decisions eficaç per impulsar el creixement i la competitivitat de l’empresa.

ESTRUCTURES I EINES LEGALS

La continuïtat d’una empresa familiar requereix la creació d’un protocol sòlid. Tard o d’hora, serà necessari formalitzar i escriure les guies d’actuació que facilitaran la presa de decisions i l’operativa del negoci i de la propietat. Us assessorem i acompanyem en la construcció d’un acord familiar singular que garanteixi el desenvolupament i anticipi els canvis futurs.

PATRIMONI I RIQUESA

La majoria de les empreses familiars volen garantir la seva continuïtat a futur. El desig de mantenir-nos units per al bé comú és l’element de cohesió per als propietaris que busquen conservar i incrementar el patrimoni generació a generació. Per aconseguir-ho, us assessorem i acompanyem a través d’una adequada planificació patrimonial, societària i fiscal que inclou la família en el seu conjunt així com cada un dels seus membres.

LLEGAT I SUCCESSIÓ

El relleu en una empresa familiar és un moment crític. Cal anar més enllà del model de relleu centrat en un únic hereu vàlid. Al contrari, quan hi ha oportunitat per a nous negocis, també s’obren noves opcions per desenvolupar diferents lideratges. Assessorem i acompanyem creant plans de successió que fomenten l’esperit emprenedor i la consciència integradora i compromesa.

BENESTAR PERSONAL I FAMILIAR

Els membres d'una família empresària descobreixen a través de l’empresa el què és important com a individus i el que és important per ells com a família. Us acompanyem en la recerca de l’equilibri a través de mentoria individual, grupal i familiar per desplegar l’art de la comprensió, el compromís, el respecte, l’assertivitat i la comunicació en la seva màxima essència.

EMPRENEDORIA FAMILIAR I SAVIESA COL·LECTIVA

No és suficient sent un gerent executiu i efectiu. Un bon “director familiar” ha de ser també un propietari responsable i obert a rebre opinió i punts de vista d’altres empresaris. Us assessorem i acompanyem “entre iguals”, participant en consells de directors d’altres companyies per clarificar el camí de la presa de decisions i a l’abordatge dels actuals reptes empresarials.