En el nostre entorn són moltes i diverses les ocasions en les quals, tant en l'àmbit personal com en el professional, hem d'afrontar la presa de decisions que requereixen d'un previ i acurada anàlisi jurídica.

La complexitat de l'actual sistema legal fa necessari que aquest assessorament jurídic sigui realitzat per professionals especialitzats i qualificats per a donar, en cada cas, el millor consell.

Per a donar aquest servei d'assessorament especialitzat, ADVISORIA disposa d'un equip jurídic conformat per advocats de contrastada experiència, una elevada preparació tècnica i una qualificada especialització en les següents matèries:

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en totes les qüestions relatives al tràfic mercantil i en les activitats societàries, que van des de la contractació, les reclamacions de responsabilitat, juntes de socis i conflictes societaris, fusions i/o l'adquisicions d'empreses.

DRET CONCURSAL I SEGONA OPORTUNITAT

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en els procediments concursals, tant en qualitat de creditors com deutors, així com la gestió i la tramitació per a l'obtenció del benefici de l'exoneració del deute no satisfet mitjançant el procediment de segona oportunitat.

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en tot el relatiu a les relacions laborals. Contractació, negociació i redacció de convenis; potestat sancionadora i acomiadament; intervenció en expedients d'Inspecció de Treball, a més de la tramitació i reclamació de prestacions de la Seguretat Social i desocupació.

DRET ESPORTIU

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients des de totes les perspectives i dimensions que puguin confluir en l'entorn esportiu, ja sigui des de la contractació, la gestió de conflictes i sancions tant laborals, civils, administratius i penals, així com referent a l'activitat federativa.

DRET FISCAL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en els expedients sancionadors, en matèria de gestió tributària cadastral, determinació de valors, inspecció i exercici de la potestat sancionadora, en relació als diferents impostos i taxes.

DRET BANCARI I ELS CONSUMIDORS I USUARIS

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en relació a tota la contractació amb entitats financeres, així com a les pràctiques abusives d'aquestes respecte dels clients. Apliquem la legislació concernent a la defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

DRET DE LA CIRCULACIÓ

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en la reclamació de responsabilitats, d'ordre personal i patrimonial, que puguin derivar-se d'accidents de trànsit o d'un altre ús de vehicles, tant des de la perspectiva civil, penal o administrativa.

DRET PENAL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en tots els procediments davant la Jurisdicció Penal per la comissió de qualsevol il·lícit tipificat. A més, exercitem tant la defensa penal de clients com l'acusació particular en nom de clients denunciants de delictes.

DRET CIVIL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en tota classe d'assumptes i procediments civils: des de la redacció de contractes, reclamacions, indemnitzacions, desnonaments o arrendaments. Posem al seu servei els nostres coneixements i dedicació per a defensar-li tant en via judicial com extrajudicial.

DRET DE FAMÍLIA I DE LES PERSONES

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en els conflictes familiars. A més, gestionem el reconeixement de pensions d'aliments i d'ús de l'habitatge; divisions patrimonials; rendició de comptes; conflictes de guarda i custòdia; així com el nomenament de tutor o curador.

DRET DE SUCCESSIONS

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, judicial i extrajudicialment, en totes les qüestions relatives a l'ordenació de successió; redacció de testaments, tramitació d'herències i liquidacions d'impostos; així com la intervenció en tota classe d'operacions successòries i adjudicacions patrimonials.

DRET IMMOBILIARI I REGISTRAL

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en relació a l'adquisició o arrendament d'immobles. Gestionem conflictes de propietat horitzontal i comunitats de propietaris; obres i contractacions, així com en les operacions notarials i registrals pel reconeixement, constitució, extinció i inscripció dels drets reals corresponents.

DRET ADMINISTRATIU

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients davant l'Administració Pública davant l'exercici de la potestat sancionadora d'aquesta, així com en els expedients administratius i judicials en reclamació de responsabilitat en relació al funcionament dels serveis públics.

DRET URBANÍSTIC

Assessorem i defensem els interessos dels nostres clients en operacions que van des de la resolució dels problemes jurídics del sòl en operacions de planejament, gestió i disciplina urbanística davant l'Administració Pública. A més de la redacció i negociació de contractes fins a l'obtenció de llicències.
ADVISORIA ofereix dins de l'àrea ECONOMICA serveis que tenen com a objectiu satisfer les necessitats dels nostres clients en els àmbits fiscals, laborals i comptables.

ADVISORIA, amb seus a GRANOLLERS i MATARÓ, desenvolupa la seva activitat oferint, tant a empreses com a particulars, el corresponent assessorament amb un compromís total amb el client i amb l'objectiu d'aconseguir l'excel·lència en el servei, amb la màxima confiança i proximitat del client.

Destaquem alguns dels serveis que l'equip professional de ADVISORIA desenvolupa:

FISCAL

Assessorem i gestionem totes les obligacions fiscals tant d'empreses com particulars, aportant solucions i complint de manera impecable la legislació tributària i mitjançant una estricta planificació fiscal. Realitzem auditories fiscals.

LABORAL I RH

Assessorem i gestionem l'àrea laboral. Oferim solucions globals a empreses i departaments de RH amb assessorament i administració de nòmines o la seva externalització.

CONSULTORIA FINANCERA

Assessorem, gestionem i planifiquem una estratègia financera amb la finalitat de garantir el desenvolupament de projectes de negoci, plans de tresoreria i controlling.

COMPTABILITAT

Assessorem i planifiquem la comptabilitat amb la finalitat d'aconseguir una òptima gestió dels impostos d'una manera ordenada, ràpida i transparent i realitzem outsourcing comptable.

CONSULTORIA TECNOLÒGICA

Assessorem, gestionem i planifiquem el departament tecnològic i de sistemes per a aconseguir les millors eines per a augmentar la productivitat i eficàcia