Què passa si tinc una hipoteca anterior a l’1 de Gener de 2013 sobre el meu habitatge habitual i em veig obligat a canviar de lloc de residència per raons de feina? Puc continuar deduint les quotes del préstec hipotecari en la meva Declaració de la Renda, com fins ara? La Direcció General de Tributs (DGT) estableix una resolució amb caràcter Vinculant, amb data 06-06-2017 sobre una Consulta (la nº V1435-17) que plantejava aquest dubte. En concret: una  contribuent que fins al mes de maig de 2012 venia residint de manera habitual en un habitatge de la seva propietat, adquirit en 2004 en un municipi costaner de la província de València, va ser contractada de manera indefinida i a temps complet per treballar a la província de Conca. El contracte de treball obliga a la contribuent a conviure en l’habitatge-llar que se li designi, en el qual gaudirà d’una habitació individual. L’ús d’aquest habitatge està condicionat a la seva relació laboral, havent de desallotjar-lo en el termini de 48 hores següents a la rescissió del contracte. Basant-se en l’article 68.1.3º i en la DT 18ª de la Llei 35/2006 de 28 de novembre, reguladora de l’IRPF, a més dels arts. 54.2 i 54.3 del RD 439/2007 que regula el Reglament de l’impost, vigents en aquell moment, la DGT ens recorda: 1. Amb caràcter general es considera habitatge habitual del contribuent l’edificació que constitueixi la seva residència durant un termini continuat de, almenys, tres anys.  2. Perquè l’habitatge constitueixi la residència habitual del contribuent ha de ser habitat de manera efectiva i amb caràcter permanent pel mateix contribuent, en un termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o acabament de les obres. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual quan es produeixin determinades  circumstàncies, entre les quals: – Quan aquest contribuent gaudeixi d’habitatge habitual per raó de càrrec o ocupació i l’habitatge adquirit no sigui objecte d’utilització; en tal cas el termini abans indicat es començarà a comptar a partir de la data de cessament de la relació laboral. 3. Quan siguin aplicables les excepcions que preveuen els apartats anteriors, en concret, quan el contribuent gaudeixi d’habitatge habitual per raó de càrrec o ocupació, es podrà seguir practicant deduccions per aquest concepte mentre es mantingui aquesta situació i l’habitatge no sigui objecte d’utilització. L’excepció continguda en l’últim paràgraf de l’apartat 2 únicament cal aplicar-la quan el gaudi de l’habitatge habitual sigui inherent al càrrec o ocupació (pública o privada) exercit/da, constituint aquest gaudi un dret objectiu de qualsevol que ocupi aquest càrrec o ocupació; havent de, al mateix temps, no ser objecte d’utilització l’habitatge en propietat. En el present cas, la contribuent que va fer la consulta, segons manifesta, ve gaudint des de maig de 2012 d’habitació individual a l’habitatge-llar en què resideix, en ser contractada amb caràcter indefinit i amb l’obligació de conviure en l’habitatge-llar que se li va designar. En aquestes condicions, la DGT entén que el gaudi de l’habitatge és inherent al seu càrrec o ocupació, de manera que la contribuent, en tant continuï gaudint d’habitatge habitual per raó del seu càrrec o ocupació a Conca, podrà practicar la deducció per inversió en habitatge habitual per l’habitatge adquirit en 2004 a València, en funció de les quantitats que en cada exercici satisfaci per la seva adquisició, sempre que aquest habitatge no sigui objecte d’utilització (per exemple, com a arrendament). Per tant, la DGT ens confirma que, quan un contribuent ha de deixar el seu habitatge habitual per anar a treballar amb un altre municipi on se li proporcionarà un altre habitatge diferent, la deducció per habitatge que es venia practicant en la seva declaració de la Renda (complint tots els requisits propis d’aquesta deducció) no es perdrà per aquest motiu, sempre i quan no estigui llogant o utilitzant l’habitatge objecte de la deducció. Per qualsevol dubte que els nostres clients tinguin sobre temes relacionats amb les deduccions d’hipoteca sobre l’habitatge habitual, poden posar-se en contacte amb les nostres oficines d’ADVISORIA. ]]>