Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Novetats en matèria de despeses deduïbles en la determinació del Rendiment Net de les activitats econòmiques en règim d’estimació directa

Una de les novetats és que les despeses de subministraments derivades del treball en el propi habitatge, quan el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments d’aquest...