Avís Legal

Està vostè accedint al lloc Web d’ADVISORIA WWW.ADVISORIA.CAT amb NIF: B61365144 i domicili al Carrer Montserrat, 54, 3r -08302 Mataró- Barcelona i quin responsable és el Sr. Manuel Fernandez.

Aquest lloc Web pot ser visitat per qualsevol usuari de manera lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc Web, subjecte, per tant, al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc Web i els seus continguts i/o serveis de manera diligent i d’acord amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc Web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

ADVISORIA es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc Web.

ADVISORIA eximeix per qualsevol mena de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de hardware i software a l’equip dels usuaris.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat d’ADVISORIA i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol contingut d’aquest lloc Web, quedant reservada a favor d’ADVISORIA la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc Web han concedit a ADVISORIA les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S’entenen compresos entre els esmentats drets, a manera enunciativa i no limitativa, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfaces, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc Web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense finalitat de lucre, de tot o part d’aquest lloc Web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit d’ADVISORIA.

 

Avís de privacitat

Les dades personals facilitades són incorporades a una base de dades de la que és responsable ADVISORIA, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P., amb CIF B-61.365.144 amb domicili al carrer Navarra, local 3B-5A, 08401 Granollers, (Barcelona), que té implantades les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seva protecció i confidencialitat.

 

Finalitat

Les dades personals de referència seran tractades amb les finalitats següents:
Donar correcte i complert compliment als encàrrecs professionals que es formulin.
Remetre comunicacions informatives respecte de notícies de caire jurídic, econòmic fiscal i laboral, i respecte d’activitats, campanyes i esdeveniments que organitzi Advisoria Advocats i Economistes.
En qualsevol cas, el tractament s’ajustarà estrictament a la finalitat per la qual hagin estat facilitades les dades personals.

 

Conservació

El període de conservació de les dades serà:
*El necessari per a donar correcte i total compliment a l’encàrrec professional, més aquell període de temps durant el qual s’hagi de donar compliment a obligacions legals o fer front a eventuals responsabilitats.
*En el cas d’haver-se autoritzat la tramesa d’informació, les dades seran conservades mentre el titular no denegui la seva autorització.

 

Seudonimització

En cas de conservació de les dades, aquestes seran conservades degudament seudonimitzades, de forma que no hi hagi lloc a la identificació del seu titular.

 

Legitimació

La legitimació pel tractament de les dades ve determinada per al correcte i íntegre compliment de l’encàrrec professional i, en el seu cas, per la tramesa d’informació, en els cassos que s’hagi autoritzat i, en tot cas, en relació a la finalitat per la qual han estat facilitades.

 

Cessions i transferències

Les dades personals obtingudes per les finalitats de tramesa d’informació, en cap cas seran cedides o transferides a tercers, llevat que el titular ho autoritzi a petició del responsable. Pel que fa a les dades obtingudes per al correcte i total compliment de l’encàrrec professional, podran intervenir en el seu cas, encarregats de tractament, i les cessions es limitaran a aquelles que resultin estrictament necessàries i/o obligatòries per al correcte i total compliment de l’encàrrec professional.

 

Drets dels interessats

Accés: Consistent en el dret d’obtenir de ADVISORIA, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P., confirmació de si s’estan tractant dades personals i en quins termes i condicions.
Rectificació: Consistent en el dret de modificació de les dades personals inexactes.
Supressió: Consistent en el dret a obtenir l’eliminació de les dades personals de les bases de dades de ADVISORIA, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P. quan, entre d’altres supòsits, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que foren recollides.
Oposició: Consistent en el dret d’oposar-se al tractament que ADVISORIA, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P. en determinades circumstàncies o per determinades finalitats.
Portabilitat: Consistent en el dret del titular de les dades a que aquestes li siguin facilitades en suport físic hàbil i suficient per tal de ser transmeses a un altre responsable.
Limitació: Consistent en el dret del titular de les dades, a sol·licitar la limitació del tractament, de forma que no s’aplicaran a les seves dades personals les operacions de tractament que correspondrien.

 

Lloc i forma d’exercici dels drets

Els interessats podran exercir els seus drets mitjançant escrit adreçat per correu postal a l’adreça de ADVISORIA, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P., amb CIF B-61.365.144 amb domicili en el carrer Navarra, local 3B-5A, 08401 Granollers, Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic adreçat a advisoriamataro@advisoria.cat .

 

Dret a reclamar davant l’entitat de control

Davant qualsevol vulneració dels seus drets, o quan no s’hagi obtingut satisfacció a la petició d’exercici els interessats poden posar-ho en coneixement de la Agencia Española de Protección de Datos.

 

Continguts de tercers:

ADVISORIA té el dret, però no l’obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir determinades lleis, i d’editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, del lloc web.

Links: En les nostres pàgines web l’Usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. L’establiment de qualsevol unió, enllaç, reenviament o associació (“enllaç”) amb altres pàgines web (www), possibilitades des del lloc web, no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o cap dependència entre ADVISORIA i el responsable del lloc web aliè, i no comporta una garantia de ADVISORIA a l’usuari.

ADVISORIA no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualsevol anunci, opinió, oferta, proposta, producte, bé, servei, dada o altre informació mostrada o distribuïda a través del lloc web (d’ara endavant, “el Contingut”). L’Usuari reconeix i accepta que ADVISORIA no es fa responsable del Contingut mostrat o distribuït a través del lloc web.