Els darrers anys l’Agència Tributària no deixa d’incrementar l’enviament de notificacions als diferents col·lectius, per això, cal recordar algunes idees principals sobre aquesta qüestió.

D’entrada, cal remarcar que l’enviament de notificacions és el mètode que disposa l’Agència Tributària per posar en coneixement als col·lectius de quelcom succés del seu àmbit.

Una notificació pot ser de diferents tipus: una carta comunicativa/informativa, una diligència d’embargament, un  requeriment, una comprovació, un inici d’expedient sancionador, etc. Així mateix, pot ser també de diferents àmbits: impost de la renda de persones físiques (IRPF), impost de societats (IS), impost del valor afegit (IVA) o l’impost de les activitats econòmiques (IAE), etc.

En l’actualitat, els autònoms, persones físiques, poden escollir com rebre les notificacions de l’Agència Tributària:  ja sigui per correu ordinari al domicili fiscal o electrònicament habilitant un e-mail personal. Aquesta última serà opcional, sempre que no es tracti d’un col·lectiu inclòs en l’article 14 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

És molt rellevant el fet que una vegada l’Agència Tributària realitza l’enviament de la notificació, des de la posada a disposició es considera realitzada la notificació i es continua amb el procediment moltes vegades sense necessitat que hagi arribat a les mans de l’afectat. Per això, és transcendent conèixer el procés de les notificacions i atendre-les en termini per tal de no perdre el dret a defensar-se en cas de ser necessari.

Si s’escull rebre les notificacions per correu ordinari, aquestes seran comunicades per un agent de correus al domicili fiscal i, simultàniament s’enviarà la notificació per via electrònica a la seu de l’Administració (art. 42 LPACAP). Per tant, en aquest cas es rebrà per les dues vies, sent la principal via de comunicació per correu ordinari i podent optar voluntàriament per via electrònica.

Al domicili la podrà rebre l’interessat o altra persona que hi sigui, amb prèvia identificació personal, i en el cas que no s’hi trobi ningú, l’agent de correus deixarà l’avís i es disposarà de 10 dies hàbils per recollir-la a l’oficina de Correus. Fins a dos intents farà l’Administració abans de posar l’avís al Bolletí Oficial de l’Estat (BOE) i considerar-la notificada. Val a dir que si l’interessat rebutja la notificació a efectes legals es considerarà notificada.

Hi ha una opció més, vinculada a escollir rebre les notificacions electrònicament per la Direcció Electrònica Habilitada (DEH),etc. En aquest cas,  l’interessat s’ha de registrar amb email i número de telèfon per rebre el preavís de l’arribada de la notificació i que aquesta quedi penjada i pendent d’obrir a la bústia electrònica de l’Administració durant 10 dies hàbils. Una vegada finalitza aquest període, si la notificació no s’ha obert, es considerarà com a notificada.

Què és important tenir en compte?

  • S’ha de tenir en compte els diferents moments en què es considera notificat un avís.
  • S’ha de tenir en compte el curt termini que es disposa per atendre-les i poder efectuar les oportunes al·legacions, sent el més habitual els 10 dies hàbils.
  • S’ha de tenir en compte que,  no atendre-les, pot derivar en “sancions greus” perquè es pot qualificar de “resistència i obstrucció” a les comprovacions de l’Administració.

És rellevant tenir al cap que no s’ha d’ignorar les notificacions d’Hisenda, al contrari. De fet, s’ha de tenir controlat per quin mètode es reben, si és per correu ordinari que l’Administració disposi del domicili fiscal actualitzat, i si és electrònicament, que aquest es revisi com a mínim setmanalment.

Què fer quan rebem una notificació?

Us recomanem anotar el dia en què s’ha rebut per tenir present la data d’inici de les possibles al·legacions i així poder-ho comentar, tan aviat com es pugui,  amb el vostre assessor d’ADVISORIA.