Ja fa prop d’un any i mig, concretament el passat 29 d’abril de 2020, en ple inici de pandèmia, la Generalitat va aprovar el Decret Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives, i del sector públic i de creació de l’impost sobre instal·lacions que incideixin en el medi ambient, el qual establia un seguit de mesures d’àmbit econòmic i organitzatiu que permetrien completar i prorrogar el règim jurídic dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020, a més d’incorporar un nou Impost que grava aquelles instal·lacions que incideixen negativament en el medi ambient.

D’aquesta llei, avui ens n’interessa precisament el seu capítol V, el qual modifica parcialment la llei 5/2017 de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET).

Doncs bé, aquesta llei el que fa és modificar el tipus de gravamen i la quota de l’Impost (IEET) amb efectes a partir de l’1 de juliol del passat 2020, incrementant-los considerablement tal com es pot observar en els quadres següents:

Aquestes noves tarifes suposen un increment notable de les estades realitzades en la majoria d’establiments turístics, excepte en els Habitatges d’Ús Turístic (HUTB), on es mantenen les tarifes per a aquelles HUTB ubicades a la capital catalana, però s’incrementen lleugerament a les ubicades a la resta del territori català.

Addicionalment a aquesta actualització de tarifes, el mateix decret llei estableix la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona, a través d’ordenança municipal, pugui establir un recàrrec sobre aquestes tarifes per als establiments turístics ubicats a la ciutat.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona, en el ple municipal de 23 de desembre de 2020, va aprovar l’aplicació d’aquest recàrrec sobre l’IEET, amb una introducció progressiva a partir de l’exercici 2021, començant per un recàrrec de 0,75 € per persona i nit el primer any (2021), 1 € més durant el segon any (2022), 1 € més en el tercer any (2023), i 0,50 € addicionals a partir del darrer exercici (2024). Per tant, el recàrrec municipal farà incrementar progressivament la tarifa de l’IEET fins als 3,25 € de l’any 2024 i en endavant.

Però la pandèmia va afectar amb virulència a tot el sector turístic català, generant tancaments, confinaments, anul·lacions i cancel·lacions, i va deixar en una situació econòmica precària un dels motors econòmics catalans.

Donada aquesta situació de pandèmia, i per a no generar més càrrega tributària a un sector molt tocat, la Generalitat, primer a través del Decret Llei 23/2020 de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària, i posteriorment a través del Decret Llei 36/2020 de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques, van anar posposant l’entrada en vigor de les noves tarifes i del recàrrec municipal de l’Ajuntament de Barcelona, que inicialment estava prevista, com hem vist, per l’1 de juliol de 2020, fins a l’1 de juny de 2021, amb l’esperança que en aquesta nova data d’aplicació ja s’hagués assolit una certa tornada a la “normalitat”, i el sector s’hagués pogut refer del cop tant dur que va havia patit durant aquells mesos de 2020.

Però, evidenciant que la recuperació era més lenta del que inicialment es va preveure, i vist que la situació del sector turístic tampoc era la esperada en els primers mesos de l’any 2021, la Generalitat a través d’un nou Decret Llei 12/2021 de 18 de maig, relatiu a l’impost sobre les estades en establiments turístics, torna a posposar l’entrada en vigor de les noves tarifes de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) fins a l’1 d’octubre de 2021, però amb una diferència important, aquest cop no es prorroga l’entrada en vigor del recàrrec municipal de l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, el recàrrec que va aprovar l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2021 de 0,75 € per persona i nit, ja va entrar en vigor el passat 1 de juny de 2021, mentre que l’increment de les noves tarifes de l’IEET no entraran en vigor fins al pròxim 1 d’octubre de 2021. Sembla que els criteris utilitzats per l’Ajuntament de Barcelona i els utilitzats per a la Generalitat a l’hora d’avaluar l’afectació de la pandèmia en el sector turístic son força diferents.

Repassem de nou, comparativament, com queden les tarifes: