El passat dimecres 27 de gener es va publicar en el BOE el Reial Decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació; entre les quals trobarem –en el seu títol segon – les mesures de suport als treballadors.

Que podríem sintetitzar en les mesures següents:

1. Es manté la prestació extraordinària, introduïda pel Decret llei 30/2020, per aquells treballadors que hagin vist suspesa la seva activitat temporalment per una mesura de contenció de propagació del virus, amb els següents requisits:

a. Estar afiliats i en alta al RETA/RETA-Mar abans de l’1 de gener de 2021.

b. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social.

Essent la quantia de la prestació el 50% de la base mínima de cotització; podent-se incrementant en un 20% per membres de família nombrosa quan els únics ingressos de la família provinguin de l’activitat suspesa.

2. Es flexibilitzen les condicions d’accés a la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi prevista a l’article 327 de la Llei de la Seguretat Social. Per poder-hi accedir serà necessari satisfer les condicions següents:

a. Estar afiliats i en alta al RETA/RETA-Mar; haver cotitzat almenys 12 mesos; i no haver adquirit el dret a la prestació per jubilació.

b. Poder acreditar una caiguda del 50% de la facturació del primer semestre de 2021 en relació amb el segon semestre de 2019.

c. No haver obtingut uns rendiments superiors als 7.980.-€ durant el primer semestre de 2021.

Essent la quantia de la prestació el 50% de la base mínima de cotització; que es podrà percebre fins al 31 de maig, i a partir de l’1 de febrer si la sol·licitud es tramitada abans del 21 de febrer. Si la sol·licitud es tramités amb posterioritat a aquesta data es començarà a percebre a partir de l’endemà a l’enviament d’aquesta.

3. Per la resta d’autònoms que no puguin accedir a l’anterior prestació (per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi) però hagin sofert igualment una davallada de la seva activitat econòmica, s’introdueix una nova prestació amb les condicions següents:

a. Estar afiliats i en alta al RETA/RETA-Mar abans de l’1 d’abril de 2020.

b. Poder acreditar una caiguda de la facturació del primer semestre de 2021 amb relació al primer semestre del 2020.

c. No haver obtingut uns rendiments superiors als 6.650.-€ durant el primer semestre de 2021.

Essent la quantia de la prestació el 50% de la base mínima de cotització que es podrà percebre fins al 31 de maig, i a partir de l’1 de febrer si la sol·licitud és tramitada abans del 21 de febrer. Si la sol·licitud es tramités amb posterioritat a aquesta data es començarà a percebre a partir de l’endemà a l’enviament d’aquesta.

4. Finalment,  s’inclou també una prestació extraordinària per cessament d’activitats pels treballadors de temporada.

Les prestacions anteriors són incompatibles amb l’obtenció d’ingressos d’una activitat per compte d’altri superiors a l’1,25 del salari mínim interprofessional.