Es prorroguen fins el 31 de gener de 2021 les mesures relatives a l’arrendament d’habitatges. Recordem que aquests requeriments impliquen ampliar fins l’últim dia de gener les ja adoptades fa sis mesos:

  • S’amplia altra cop el termini de tramitació en procediments de desnonament i dels llançaments, per famílies vulnerables sense alternativa residencial.
  • S’amplia la possibilitat de sol·licitar la moratòria de la renda, en cas que l’arrendador sigui gran tenidor o entitat publica.
  • S’amplia el termini de vigència dels contractes, que poden acollir-se, amb els mateixos requisits del Decret 11/2020 de 31 de març, a una pròrroga extraordinària de sis mesos més.

Pel que fa als procediments de desnonament d’habitatge en tràmit, s’amplia també fins a 31 de gener de 2021, l’opció de suspendre la tramitació quan s’acreditin situacions de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda a conseqüència dels efectes de la pandèmia, amb intervenció dels, a petició del lletrat de l’administració de justícia, mantenint les mateixes premisses i requisits previstos pel Decret publicat el 31 de març.

També s’amplia fins a 31 de gener de 2021 la mesura relativa a la pròrroga del termini de vigència dels contractes d’arrendament d’habitatge en els que període de pròrroga legal o tàcita finalitzi dins el termini comprès entre el dia d’avui i el 31 de gener de 2021. Aquest ajornament recordem que haurà de ser acceptat per l’arrendador, llevat que s’hagin pactat altres condicions o que el propietari acrediti necessitat de disposar de l’habitatge.

Finalment, s’amplia també el període perquè el llogater d’habitatge que acrediti situació de vulnerabilitat pugui sol·licitar a l’arrendador, que tingui la condició de gran tenidor o sigui una empresa o entitat publica d’habitatge, un ajornament en el pagament de la renda, sempre que aquesta pròrroga o la condonació total o parcial no s’hagi convingut entre les parts.

Paral·lelament, i com ja va passar al març, tornem a trobar-nos amb què totes les mesures relacionades –de les que vàrem parlar més àmpliament en l’article sobre “Mesures relatives a les rendes d’arrendament”, publicat el dia 2 d’abril– es refereixen a arrendament d’habitatge, i no tenen en compte altres tipus d’arrendament distint del d’habitatge, com els lloguers de locals comercials. En aquest sentit, el cert és que, com ja es preveia des de l’inici de l’estat d’alarma i tal com hem acabat constatant amb el temps, el sector comercial i el d’hostaleria i restauració, són rams molt colpejats per les restriccions imposades per la contenció de la pandèmia, i, ara com ara, no es preveu cap possibilitat de recuperar-se, com a mínim, a curt termini.

Potser caldrà esperar, com també va succeir a l’inici d’aquesta crisi, que es prorroguin les mesures específiques que es van preveure al Decret 15/2020 respecte dels locals de negoci, el que constitueix una clara prova de la deficient tècnica legislativa, i de la més absoluta manca de previsió en la gestió de les conseqüències econòmiques d’aquesta difícil situació.

Es poden preveure, sobradament, les conseqüències negatives que comportarà l’escenari actual. Amb una pròrroga de les mesures previstes pels arrendaments de negoci, abans que s’esgoti el termini màxim d’aplicació prevista al Decret 15/2020 del mes d’abril, o fins i tot, amb l’establiment de noves mesures, possiblement s’hauria pogut contribuir a la continuïtat d’algun negoci que ja s’ha vist obligat a tancar portes.

Haurem d’esperar, que, en benefici de l’activitat en sectors com el comerç, l’hoteleria o la restauració, i per tal de contribuir, si no a la revitalització, almenys a intentar mantenir la continuïtat d’aquestes activitats, es prorroguin les mesures adoptades en el seu dia, o se n’arbitrin de noves.