El Parlament de Catalunya aprova una norma vinculada a la contenció del preu dels lloguers amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles.

Les mesures concrets per la contenció dels preus es basen en dos criteris:

• La determinació de zones denominades de mercat tens d’habitatge

• La fixació d’un índex de referència de preus del lloguer.

Així, aquestes mesures de contenció seran d’aplicació en territoris amb falta acreditada d’habitatge assequible, amb la finalitat que les rendes no puguin ser superiors a les que estableix l’índex de preus de referència del lloguer. Aquest índex és un instrument ja existent que, fins ara tenia fins ara caràcter orientatiu i que passa a ser d’obligatòria observança, constituint-se en l’instrument bàsic per la limitació del preu, establint-se, amb caràcter general que la renda no podrà superar el 10% d’aquest índex de referència de preus del lloguer.

La limitació del preu serà preceptiva en determinats municipis, en principi als de més de 20.000 habitants, o en zones, àrees o barris determinats d’algun municipi. Concretament en aquelles que es declarin normativament com a zones tensades, que seran aquelles que reuneixin una sèrie de requisits relacionats amb factors tals com el creixement del municipi o d’una àrea determinada, o amb la càrrega que suposa el lloguer amb relació als ingressos.

També s’estableixen excepcions a la limitació de preu, de forma que en determinats supòsits, fins i tot trobant-se l’immoble en una zona tensades, es podrà superar l’índex. Serà en casos d’immobles amb un valor afegit –el que s’haurà de justificar en el contracte-, quan es tracti d’habitatges d’obra nova o rehabilitacions integrals –només durant un temps determinat des de la finalització de l’obra-, o en determinades circumstàncies en que els propietaris siguin persones vulnerables.

En aquest sentit, la norma té en compte les circumstàncies concretes de petits propietaris pels quals la percepció d’una renda de lloguer constitueix o bé un complement als seus ingressos, o bé el seu únic ingrés.

La limitació serà d’aplicació, en principi, als nous contractes, i s’obre la possibilitat que l’arrendatari que pagui un lloguer que superi els límits pugui recuperar l’excés.

Aquestes són a molts grans trets, les mesures que s’han d’aplicar a més d’una seixantena de municipis de Catalunya des d’aquest dimarts, 22 de setembre.