Avui el BOE publica el Reial Decret-Llei 18/2020 de 12 de maig, amb les mesures socials en defensa de l’ocupació, que recull l’acord entre el Govern espanyol i els agents socials signat el passat 11 de maig.

 PRÒRROGA DELS ERTO PER FORÇA MAJOR

El Reial Decret-Llei prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020, al marge de l’estat d’alarma, per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major. Les companyies que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de treballadors, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l’ERTO en un termini de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades de les persones treballadores incloses en aquests expedients.

Per tant, els treballadors que percebin la prestació d’atur, per estar afectats per un ERTO derivat de la Covid-19, ho podran continuar fent fins al 30 de juny de 2020 sense que aquest període computi a efectes de consum de la prestació i encara que no tinguin el període de carència requerit.

FLEXIBILITZACIÓ DEL COMPROMÍS AMB EL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ

També s’inclou la modificació de la Disposició addicional sisena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, que té la intenció de garantir el compromís del manteniment de l’ocupació per part de les empreses en el termini de sis mesos des de la data de represa de la seva activitat.  

Com a novetat important es preveu que per valorar el compliment d’aquest compromís, es tindran en compte les especificitats de l’empresa i l’alta variabilitat o estacionalitat en l’ocupació del sector i no es tindran en compte aquells acomiadaments disciplinaris declarats procedents o la dimissió del treballador, entre altres supòsits. També s’estableix que aquest compromís en el manteniment de l’ocupació no serà aplicable a aquelles empreses en les quals concorri un risc de concurs de creditors.

La norma aclareix que el manteniment de l’ocupació ho ha de ser en relació amb els treballadors concretament afectats per l’ERTO. 

En cas que la Inspecció de Treball consideri incomplert aquest compromís, l’empresa haurà de retornar la totalitat de les quotes exonerades de Seguretat Social, més interessos i recàrrecs.

EXONERACIÓ DE QUOTES 

Es manté l’exoneració de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO de força major total, exoneració que serà del 75% per a empreses de 50 o més treballadors.

Per a les empreses immerses en un ERTO per força major parcial s’estableixen diferents trams, en funció del mes, del nombre de persones treballadores de l’empresa i de la seva afectació per l’ERTO. Per als treballadors que reprenen la seva activitat l’exoneració serà del 85% al maig i del 70% al juny (empreses amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020). En empreses de 50 o més treballadors l’exempció serà del 60% al maig i el 45% al juny.

Respecte a treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses, en un ERTO de força major parcial, l’exoneració serà del 60%, al maig, i del 45% al juny (empreses amb menys de 50 treballadors) i del 45% al maig i del 30% al juny (empreses de 50 o més treballadors).

Aquestes exoneracions s’aplicaran per la TGSS a instància de l’empresa mitjançant una declaració responsable amb anterioritat a sol·licitar el càlcul de les quotes a pagar a través del Sistema RED.

REPARTIMENT DE DIVIDENDS I TRANSPARÈNCIA FISCAL 

Les empreses que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals no podran acollir-se a la pròrroga dels ERTO per força major. A més, les empreses amb més de 50 treballadors que s’acullin als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l’exercici fiscal corresponent a l’aplicació dels ERTO, excepte si retornen la part corresponent a l’exoneració aplicada a quotes de la Seguretat Social.

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats.