La Inspecció de Treball ha publicat la Instrucció núm. 4/2019, de 7 d’agost de 2019, sobre l’aprovació de plans de xoc contra la contractació fraudulenta i contra l’ús irregular del contracte a temps parcial.

En primer lloc, la Instrucció tracta el Pla de xoc contra el frau en la contractació temporal, que té com a objectiu analitzar les dades disponibles sobre els contractes temporals que s’hagin pogut subscriure de forma fraudulenta o amb superació dels límits temporals de durada que estableix l’Estatut dels Treballadors. 

A més, un cop detectats aquests contractes temporals fraudulents, procedirà a regularitzar-los.

En segon lloc, en relació amb el Pla de xoc contra la utilització irregular del contracte parcial, la Inspecció de Treball detallarà i analitzarà els contractes a temps parcial en els quals la jornada declarada en el contracte no es correspongui amb la realment realitzada, procedint, si escau, a la regularització tant de la jornada com de la situació de Seguretat Social dels treballadors afectats.

Aquesta Instrucció té l’objectiu de provocar un efecte dissuasiu en les empreses dirigit a prevenir pràctiques abusives i fraudulentes i aportar una major seguretat sobre la jornada de treball dels treballadors, una regularització de les bases de cotització i un increment de la capacitat recaptadora de la Seguretat Social.

La Instrucció núm. 4/2019 es pot trobar en aquest enllaç: http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/INSTRUC_4_2019_PlanesChoque.pdf

]]>