A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, s’estableixen modificacions destacables del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors que ens agradaria esmentar. Aquestes novetats cerquen arribar a la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. En el següent article volem fer una petita esmena de les novetats en matèria laboral davant de les situacions de naixement, adopció, guarda amb fi d’adopció o acolliment en el gaudi i la cura del nounat entre els dos progenitors. Cal destacar que les situacions de maternitat i paternitat passen a denominar-se naixement i cura del menor, amb la intenció d’utilitzar un vocabulari més inclusiu i adaptat a la diversitat de situacions familiars possibles. Augment de la duració de la prestació per naixement, adopció o acolliment per guarda legal A partir de l’1 d’abril de 2019, davant la situació de naixement biològic, l’altre progenitor diferent a la mare compta amb un període de suspensió del contracte de vuit setmanes, de les quals, les dues primeres les haurà de gaudir de manera ininterrompuda just després del part. Les sis restants podrà gaudir-les en períodes setmanals (parcials o complerts) fins als 12 mesos posteriors al part, donant un avís a l’empresa com a mínim de 15 dies anteriors del gaudi. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a quatre setmanes del seu període no obligatori. En el cas d’adopció o acolliment per guarda legal amb fi d’adopció, des de l’1 d’abril ambdós progenitors disposen de sis setmanes obligatòries que hauran de gaudir a temps complert justament després de la resolució judicial d’adopció o la decisió administrativa de guarda amb fi d’adopció o acolliment. També comptaran amb dotze setmanes voluntàries que podran gaudir de manera ininterrompuda durant els 12 mesos posteriors a la resolució administrativa o judicial. D’aquestes, cada progenitor podrà gaudir d’un màxim de 10 setmanes. Pròximes novetats durant l’any 2020 i 2021 En situació de naixement biològic, l’altre progenitor a partir de 2020 gaudirà de dotze setmanes de suspensió, de les quals les quatre primeres hauran de gaudir-se de manera ininterrompuda just després del part. En cas d’adopció, guarda amb fi d’adopció o acolliment, els dos progenitors comptaran amb les sis setmanes obligatòries amb posterioritat immediata a la resolució judicial o administrativa i amb setze setmanes voluntàries a gaudir de manera ininterrompudes dins dels dotze mesos següents. Però com hem esmentat a l’inici, el fi d’aquest augment és arribar a la igualació dels períodes de descans entre els dos progenitors. Per tant, a partir del 2021 l’altre progenitor diferent a la mare biològica, comptarà amb setze setmanes de suspensió, de les quals les sis primeres seran ininterrompudes a temps complert. En el cas d’adoptants, guardadors o acollidors, comptaran amb un total de setze setmanes de gaudi, amb la obligatorietat de les sis posteriors al fet causant a temps complert. En aquest cas els subjectes no podran transferir-se cap període de descans. Augment de la nul·litat dels acomiadaments Per últim volem fer esmena de la novetat de l’increment de la nul·litat dels acomiadaments de 9 a 12 mesos des de la reincorporació de la prestació per naixement i cura del menor o exercici del dret als permisos i excedències, tret que es demostri la procedència de la decisió extintiva per motius aliens.]]>