ADVISORIA, conjuntament amb Rodon Vergés i Fiatc Assegurances, va organitzar una jornada informativa sobre els avantatges del Sistema de Retribució Flexible a l’Hotel Atenea Port de Mataró. El passat 5 de març els clients van poder conèixer aquest sistema, que ja està molt implantat en les multinacionals i que, pas a pas, va guanyant terreny en les petites i mitjanes empreses (pimes). El Sistema de Retribució Flexible (SRF) té un tractament fiscal molt favorable tant pels treballadors com per a les empreses. La Retribució Flexible, també dita retribució a la carta, és una redistribució del sou total que percep el treballador de manera que cobri més eficientment. Així cada treballador decideix com vol cobrar, quina part en diner i quina part en productes i serveis. El SRF és una eina “d’enginyeria” fiscal a través de la qual el treballador guanyarà més sense que a l’empresa li representi més cost. Gràcies a flexibilitzar el sou i percebre una part en productes i serveis, el treballador podrà gaudir d’unes exempcions fiscals amb el resultat d’una disminució del seu IRPF i amb el conseqüent increment del líquid total. El SRF és un concepte voluntari tant per a l’empresa poder oferir-lo com per al treballador d’acollir-se a aquest tipus de flexibilització salarial. En cas de triar per la flexibilització, és pel període d’un any, amb la possibilitat de canviar els productes o serveis triats en els anys següents, adaptant així el sou a les necessitats que el treballador va tenint al llarg de la seva vida personal i laboral. En determinades èpoques pot estar interessat en formació i capacitació, en d’altres per una assegurança de salut, les despeses de l’escola bressol i, en qualsevol moment, pels tiquets restaurant o el “renting” d’un vehicle. Es consideren com a retribució en espècie l’ús, consum o obtenció per a fins particulars els béns, drets o serveis que de manera gratuïta o per preu inferior al normal de mercat l’empresa ofereix al treballador encara que no suposin despesa real. A tots els efectes legals, el sou del treballador serà la suma de la percepció dinerària més la flexibilitzada en espècie. El sou flexibilitat, dins els topalls establerts per a cada tarifa de cotització, cotitzarà a la Seguretat Social. Per l’aprofitament de les exempcions fiscals, l’increment del sou net per part del treballador, és l’avantatge més clara. Per a l’empresa, individualitza la retribució dels seus treballadors adaptant-la en cada cas i dona valor a la retribució en espècie. En molts casos, no valorada pels treballadors i que suposa un cost per a l’empresa. Davant d’aquesta perspectiva, no dubteu en posar-vos en contacte amb els experts d’ADVISORIA en matèria laboral per aplicar el SRF en la vostra empresa.]]>