Medidas urgentes en materia social, laboral, empleo y para la revalorización de las pensiones públicas. En aquest article, la graduada en Relacions Laborals Carla Domene fa un repàs de les mesures més notables per a autònoms per aquest 2019.

Tipus de cotització treballadors autònoms

La Base mínima s’estableix en 944,40€ mensuals, mentre que per a la base màxima s’estableix un màxim de 4.070,10 euros mensuals. La base mínima per autònoms societaris s’incrementa fins a 1.214,10 euros mensuals.

El Tipus de cotització d’autònoms puja al 30% aquest 2019, i s’estén a tots els autònoms l’obligació de cobertura d’accident de treball i malaltia professional, així com la prestació de cessament d’activitat, duplicant-se el període de duració per aquesta última.

Contingències comuns

28,30%

Contingències professionals

0,9%

Cessament activitat

0,7%

Formació professional

0,1%

Total 2019

30%

   

Aquells treballadors que són beneficiaris de la “tarifa plana”, no estan obligats a cotitzar per cessament d’activitat.

Protecció per cessament de l’activitat (CATA).

Com ja hem esmentat, serà obligatòria l’aportació per cessament d’activitat. A la vegada, s’inclou la protecció de les cotitzacions de totes les contingències d’aquells treballadors autònoms amb dret  a baixa, a partir del dia 61 de la baixa mèdica.

La protecció del cessament d’activitat es produirà el mateix dia de la baixa al Règim especial del Treballador Autònom. A més, s’amplia la durada d’aquesta que podrà arribar fins els 2 anys.

Tarifa  plana

La quota d’aquells autònoms que poden beneficiar-se de la tarifa plana passa a 60€ mensuals durant els primers 12 mesos per a les altes des de l’1 de gener.

Com a novetat, les autònomes tenen dret a acollir-se a la “tarifa plana” durant els dos anys posteriors a la baixa per maternitat, adopció, guarda amb fi d’adopció, acollida i tutela, sense ser necessari haver cessat en l’activitat. La base queda fixada en 60€.

Obligació de cobrir les prestacions amb una mútua

A partir de l’1 de gener, és obligatori que tots aquells autònoms que cobreixin les seves prestacions amb l’INSS, passin a estar acollits a una mútua. El termini per a realitzar el canvi finalitza el 30 de març.

Nou tipus d’infracció greu contra la figura del “fals autònom”

S’inclou dins la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social un nou tipus d’infracció greu, contra aquells empresaris que comuniquin baixa del treballador a un règim per compte aliè quan  el treballador continuï realitzant serveis a la mateixa activitat a l’empresa per mitjà del règim de treballadors per compte propi. Es comptabilitzarà una  infracció per cada un dels treballadors que es vegin afectats per aquesta situació. Les sancions oscil·len entre els 3.126 al grau mínim,  i els 10.000 al grau màxim. ]]>