El nombre d’usuaris dels patinets elèctrics ha augmentat en els últims mesos de forma exponencial en els municipis. Algunes d’aquestes ciutats ja han aprovat la normativa d’ús en l’espai públic. A Barcelonala normativa sobre patinets elèctrics distingeix fins a 10 mitjans de transport agrupats en tres categories:

  • TIPUS A : Unicicles, hoverboards i patinets elèctrics individuals amb longitud màxima d’1m. i pes inferior a 25Kg. Límit de velocitat 25Km/h.
  • TIPUS B : Segways i patinets elèctrics grans amb longitud màxima d’1,9m i pes inferior a 50kg. Límit de velocitat 30 Km/h.
  • TIPUS C :  Vehicles elèctrics amb més de dues rodes com la bici-taxi, els trixies o les bicicletes amb passatgers o cistell per distribució de mercaderies, amb longitud màxima de 3,1 metros i pes inferior a 50kg. Límit de velocitat 50 Km/h.
La circulació per les voreres està permesa només a determinats vehicles de tipus C quan aquesta sigui d’amplada superior a 4,75 m i hi hagi 3m d’espai lliure per accedir a locals i botigues on es precisa la càrrega i descàrrega de mercaderies. La circulació és permesa per tots els patinets elèctrics pels carrils bicicleta en vorera, sempre que l’amplada ho permeti amb una velocitat màxima de 10km/h o 20km/h segons la senyalització vertical específica i en carrils bicicleta en calçada a una velocitat màxima de 30 Km/h. En les vies de plataforma única (carrer sense vorera diferenciada) si és d’ús exclusiu de vianants, només poden transitar els tipus A i determinats vehicles de tipus C a una velocitat màxima de 10 Km/h. Si és permesa la circulació de vehicles també poden circular els vehicules tipus B i altres vehicles C a una velocitat màxima de 10 o 20 km / h. Als parcs públics, poden circular els vehicles tipus A i B a una velocitat màxima de 10 km/h i alguns del grup C únicament per càrrega i descàrrega. Els vehicles tipus C poden circular per tots els carrers de la xarxa bàsica a una velocitat màxima de 45Km/h. Els menors de 16 anys poden fer-ne ús fora dels espais tancats al trànsit, sota la responsabilitat dels pares o tutors i sempre que el vehicle sigui adequat a la seva edat, alçada i pes. Es regulen també les normes de conducció, estacionament i de seguretat com les d’us de casc i elements reflectants, llums i timbres i les sancions per l’incompliment de la normativa i condicions especials pel seu ús comercial. A Madrid, l’edat mínima és inferior, 15 anys, i es limita la velocitat de forma genèrica a un màxim de 20 Km/h i el casc és sempre obligatori. Altres municipis, com Sabadell (Valles Occidental), estan estudiant una nova regulació conjunta amb altres municipis de la comarca. Els municipis de Granollers, Mollet, La Garriga, Lliçà d’Amunt, Parets  del Vallès o Cardedeu (Valles Oriental), estudien incorporar una modificació de l’ordenança de circulació vigent. El Ple de l’Ajuntament de Mataró (El Maresme) ja ha votat una proposta de resolució per actualitzar-la. Els responsables de les empreses de patinets aposten per una regulació estatal, tot i que valoren les iniciatives municipals donada la rapidesa del procediment per l’aprovació de normativa front la promulgació a nivell estatal. La irrupció de patinets elèctrics i altres vehicles similars està canviant la mobilitat a les nostres ciutats, i aquest nou mitjà de transport encara avui no està prou regulat, la qual cosa, dificulta les reclamacions en cas d’accidents tot i que sí estan clars els drets dels perjudicats tant per lesions com per danys pel que sempre és recomanable l’assistència jurídica amb advocat especialitzat en la responsabilitat civil.]]>