La Sala 3a (secció 2a) del Tribunal Suprem, en la seva Sentència núm. 1505/2018, de 16 d’octubre de 2018 i publicada aquest passat dijous dia 18 d’octubre, decideix »Anul·lar el número 2 de l’article 68 del Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret 828/1995, de 25 de maig, ja que l’expressió que conté «quan es tracti d’escriptures de constitució de préstec amb garantia es considera adquirent a prestatari» és contrària a la llei». En aquest sentit, conclou la sentència que és l’entitat bancària (o aquell qui s’inscrigui el dret d’hipoteca en favor seu) qui és el subjecte passiu i que, per tant, ha d’assumir el pagament de l’impost d’AJD*. Aquesta sentència suposa un canvi de gran rellevància, doncs l’anul·lació del segon apartat de l’article 68 del Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats determina sense cap mena de dubte que el subjecte passiu és ‘’l’adquirent del dret’’, que, en aquest cas, és aquell qui s’inscriu al seu favor el dret d’hipoteca. Així ho estableix literalment la sentència, quan esgrimeix que ‘’no ens cap el menor dubte que el beneficiari del document (escriptura de préstec amb garantia hipotecària) que ens ocupa no és un altre que el creditor hipotecari, doncs només aquest està legitimat per exercitar les accions (privilegiades) que l’ordenament ofereix als titulars dels drets inscrits. Solament a ell li interessa la inscripció de la hipoteca (l’element determinant de la subjecció a l’impost), doncs aquesta manca de tota eficàcia sense la incorporació del títol al Registre de la Propietat.’’ Aquesta notícia es va veure totalment estroncada just l’endemà de la publicació d’aquesta sentència, arran de la nota de premsa del President de la Sala 3ª del Tribunal Suprem, Luis Maria Díez-Picazo, que en paraules seves alerta de “l’enorme repercussió econòmica i social” que suposa aquest canvi de criteri, i que deixa en suspens, de forma inaudita, una sentència que no admet recurs o revisió i que anul·la un article d’un reglament. Des d’ADVISORIA, davant la inseguretat jurídica sobre els efectes de la sentència ocasionada per aquest sorprenent anunci, recomana prendre amb cautela qualsevol reclamació i esperar al resultat del Ple de la Sala 3a del Tribunal Suprem, que tindrà lloc el proper 5 de novembre. *La hipoteca mitja a Catalunya és de 184.000€, pel que l’import mig de l’impost és de 2.760€ (1,5%). ]]>