El Tribunal Suprem en sentència del 3 d’octubre de 2018 ha dictaminat que la PRESTACIÓ PER MATERNITAT a càrrec de l’INSS ESTÀ EXEMPTA de tributació al incardinar-se en el supòsit que preveu el paràgraf tercer lletra h) de l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Segons fonts no oficials, està previst que en les pròximes setmanes l’Agència Tributària habiliti un procediment específic per a la sol·licitud de devolució de les quantitats satisfetes en concepte d’IRPF en les prestacions per maternitat. En el cas que l’Administració no faciliti la devolució arran d’aquesta sentència del Tribunal Suprem, la contribuent haurà de sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació presentada sempre que no hagin transcorregut quatre anys a comptar des de l’endemà de la finalització del termini per presentar la declaració, així com sol·licitar la devolució de la diferència resultant entre la declaració correcta i l’errònia, més els interessos legals. Des d’ADVISORIA estem a la vostra disposició per assessorar-vos en aquesta qüestió.]]>