La Llei 6/2018, de 3 de Juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat Espanyol per al 2018 (BOE de 4 de Juliol de 2018), estableix les següents novetats rellevants en matèria d’IRPF: 1. Reducció per obtenció de rendiments del treball. Amb efectes des de 5 juliol del 2018, s’augmenten els imports que minoraran els rendiments nets del treball, incrementant la quantia per sota de la qual s’aplicarà aquesta reducció. Tal reducció s’aplicarà als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825€, sempre que no obtinguin altres rendes diferents de les del treball superiors a 6.500€. Les noves quanties de la reducció són les següents: a) Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115€: 5.565€ anuals. b) Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115€ i 16.825€: 5.565€ menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115€ anuals. Règim aplicable durant el període impositiu 2018: S’afegeix una disposició addicional quaranta-setena a la LIRPF que determina la forma de calcular la reducció per obtenció de rendiments del treball i el tipus de retenció sobre rendiments del treball aplicable durant l’exercici 2018, així com la forma de regularitzar aquest últim quan sigui procedent. Els nostres companys del Departament Laboral ja estan aplicant en la confecció de les nòmines dels treballadors la nova normativa d’IRPF legalment vigent. 2. Deducció per maternitat. Amb efectes d’1 de gener del 2018, s’incrementa en 1.000€ addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que tingui dret a aquesta deducció satisfaci despeses de custòdia en llar d’infants o centres d’educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys. No obstant això, en l’exercici en què el fill menor compleixi tres anys, aquest increment pot ser d’aplicació respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil. Per exemple, si la criatura fa els tres anys en el mes de febrer, es podrà continuar deduint les despeses de guarderia fins el mes d’agost, un mes abans de començar les classes d’educació primària. Es consideren despeses de custòdia les quantitats que compleixin els següents requisits: a)      Que siguin satisfetes a llars d’infants i centres d’educació infantil autoritzats. b)      Que s’abonin per la inscripció i matricula, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets. c)       Que no tinguin la consideració de rendiments del treball exempts (article 42.3.c) i d) de la LIRPF). L’increment de la deducció té com a límit per a cada fill: a)      Les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats meritades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement o adopció. A aquests efectes, es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense tenir en consideració les bonificacions que puguin correspondre. b)      L’import total de la despesa efectiva no subvencionat i satisfet en cada període impositiu a la llar d’infants o centre educatiu en relació amb aquest fill. No es podrà sol·licitar l’abonament anticipat d’aquest increment de la deducció per Maternitat, sinó que es regularitzarà en la mateixa declaració de Renda de la Contribuent. 3. Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec. Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, s’incrementa en fins a 600 € anuals l’import de la deducció prevista a la lletra c) del número 1 de l’article 81 bis de la LIRPF (és a dir, per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare que formi part d’una família nombrosa, o per ser un ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills a càrrec sense dret a percebre anualitats per aliments i pels que tingui dret a la totalitat del mínim per descendents) per cada un dels fills que excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui. Amb efectes des de 5 juliol del 2018, s’inclou un nou supòsit a què serà aplicable la deducció: pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €, ni generi el dret a les deduccions previstes en les lletres c) i d) del número 1 de l’article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim), fins a 1.200 € anuals. L’import de l’abonament mensual de la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat serà de 100 €. En canvi, les quanties de la deducció que preveu l’article 81 bis, número 1, lletra c) de la LIRPF s’incrementaran en 50 € mensuals per cada un dels fills que excedeixi del nombre mínim de fills exigits perquè la família hagi adquirit la condició de família nombrosa. 4.   Obligació de declarar. Amb efectes des de l’1 de gener del 2018, s’introdueixen dues modificacions: a)      Dins el límit conjunt excloent de l’obligació de declarar previst a l’article 96.2.c) de la LIRPF (1.000€ anuals), per a les rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat s’inclouen també els altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics. Qui superi aquests 1.000€ anuals estarà obligat a fer la declaració de la Renda. b)      El límit excloent de l’obligació de declarar en el cas de percebre rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador llevat de les excepcions assenyalades, pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, el pagador no estigui obligat a retenir o siguin rendiments subjectes a tipus fix de retenció) s’eleva a 14.000 € (amb anterioritat el límit era de 12.000 €). c)       Règim aplicable en 2018.  No obstant això, en l’exercici 2018, sempre que el contribuent no hagués mort abans de 5 de juliol de 2018, el límit de 14.000€ serà de 12.643€. Per tant, si algú durant l’any natural 2018 percep rendiments del treball per part de dos pagadors en que, per exemple, en un ha obtingut 10.000€ bruts i en l’altre 2.700€, estaria obligat a fer la Renda 2018, encara que el total no superi els 14.000€ bruts de límit (el qual sí s’aplicarà a partir de l’exercici 2019). 5. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Amb efectes des del 1 de gener de 2018, es modifica respecte d’aquesta deducció: a)      Els contribuents es poden deduir el 30 per cent (amb anterioritat el percentatge de deducció era el 20 per cent) de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació que compleixin els requisits legals. b)      La base màxima de deducció serà de 60.000 € anuals (la base màxima anterior era de 50.000 € anuals) i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions i participacions subscrites.

  1. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, es modifiquen les quanties exemptes d’aquest gravamen. En l’exercici 2018, estaran exempts els premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 10.000€. Els premis l’import íntegre sigui superior a 10.000€ se sotmetran a tributació respecte de la part del mateix que excedeixi de l’esmentat import.
En l’exercici 2019, estaran exempts els premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 20.000€. Únicament es tributarà per l’excés en els premis que superin aquesta xifra. En l’exercici 2020 i posteriors, estaran exempts els premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 40.000€. La tributació s’aplicarà solament per l’excés en els premis que superin aquesta xifra. Per qualsevol dubte sobre aquestes novetats i altres contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat Espanyol per a 2018, poden contactar amb els nostres professionals del despatx.]]>