El passat 31 de maig es va aprovar el model 179 de Declaració informativa trimestral de la cessió de l’ús d’habitatges amb usos turístics i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació. És d’aplicació a les cessions d’habitatges amb finalitats turístiques realitzades a partir de l’1 de gener del 2018. Estan obligats a presentar-lo les persones o entitats que donin el servei d’intermediació entre les dues parts, ja sigui a títol onerós o gratuïtament. En particular, les persones o entitats que, constituïdes com a plataformes col·laboratives, facin d’intermediàries en la cessió d’ús i tinguin la consideració de prestadors de serveis de la societat de la informació, amb independència que facin o no el servei subjacent objecte de la intermediació o de la imposició de condicions respecte els cedents o cessionaris en relació al servei com el preu, assegurances, terminis o altres condicions contractuals. El termini de presentació del model és trimestral, i s’ha de presentar a l’AEAT de forma telemàtica, havent-se de presentar durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre. Amb caràcter excepcional i exclusivament per a l’exercici 2018, la declaració informativa ha de ser amb caràcter anual i el seu termini de presentació ha d’estar comprès entre l’1 i el 31 de gener del 2019. La informació a subministrar és la següent:

  • Identificació del titular o titulars de l’habitatge, del titular del dret en virtut del qual es cedeix l’habitatge (si és diferent del titular de l’habitatge) i de les persones o entitats cessionàries.
  • Identificació del habitatge amb adreça completa amb especificació de la referència cadastral, en el cas que la tinguessin assignada.
  • Número de dies de gaudi de l’habitatge amb usos turístics.
  • Quantitat rebuda, en el seu cas, pel titular que cedeix l’ús de l’habitatge.
  •  Data d’inici de la cessió.
  • Número del contracte en virtut del qual el declarant fa d’intermediari en la cessió de l’ús de l’habitatge
  • Data de la intermediació en la operació.
  • Identificació del mitjà de pagament fet servir.
Aquests tres últims requisits tenen caràcter opcional, tots els altres són obligatoris.]]>