El passat dia 15 de juny de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre. D’entre les modificacions efectuades, destaca la introducció de nous supòsits d’exempció i, en l’àmbit de la gestió de l’Impost, la incorporació de figures com la de l’assistent tributari i la de l’agent col·laborador. Es modifica el període de liquidació de l’Impost, ara trimestral, a fixar-lo en dos períodes semestrals, que corresponen amb les temporades d’hivern i d’estiu, pròpies del sector turístic:

  • Un primer període, que comprèn d’abril a setembre
  • Un segon període, que comprèn d’octubre a març
Aquest canvi té com a conseqüència la modificació dels terminis de presentació i d’ingrés de l’autoliquidació, regulats actualment en els articles 9 i 10 del Reglament de l’Impost aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre. Article únic – Es modifica l’article 9 del reglament de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, que resta redactat de la manera següent: Període de liquidació: S’estableixen dos períodes de liquidació semestrals:
  • De l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any.
  • De l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent.
– Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 del Reglament de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, que resta redactat de la manera següent: La presentació i l’ingrés de l’autoliquidació de l’impost s’ha d’efectuar dins dels terminis següents:
  • La corresponent al període de l’1 d’abril al 30 de setembre, entre els dies 1 i 20 d’octubre.
  • La corresponent al període de l’1 d’octubre al 31 de març, entre els dies 1 i 20 d’abril.
És a dir, el proper termini per a la presentació i ingrés de l’autoliquidació (Model 950) és de l’1 al 20 d’octubre de 2017, que correspon al període abril-setembre (no hi ha autoliquidació de l’1 al 20 de juliol de 2017)]]>