El passat 5 d’abril va començar la Campanya de la Renda i del Patrimoni corresponent a l’exercici 2016. Una campanya sense grans modificacions normatives ja que gairebé no hi ha hagut activitat legislativa per part d’un Govern Estatal que ha romàs en funcions durant la major part de l’exercici. Les dates clau de la Campanya són:

 • • 5 d’ Abril. Inici de la campanya. Disponibles els serveis telemàtics i el servei telefònic d’informació de la Renda. Inici del termini de presentació de declaracions via telemàtica.
 • • 4 de Maig. Inici del servei de concertació de cita prèvia amb Hisenda.
 • • 11 de Maig. Inici del servei de confecció de declaracions en oficines de l’Agència Tributària.
 • • 26 de Juny. Fi del termini de presentació per a declaracions a ingressar amb domiciliació bancària del primer termini d’ingrés.
 • • 29 de Juny. Fi del servei de concertació de cita prèvia.
 • • 30 de Juny. Fi de la campanya. Fi del termini per a la presentació de declaracions.
La principal novetat d’aquest any és que desapareix per complet el famós Programa PADRE. En el seu lloc, l’Agència Tributària va llançar l’any passat el sistema Renda web, que aquesta campanya ja es generalitza per a tots els contribuents. La segona novetat important és la tributació de les quantitats retornades procedents de les clàusules sòl de les hipoteques. Cal subratllar que d’acord amb el Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, que regula aquestes mesures, i de les instruccions provinents de l’Agència Tributària, aquestes quantitats retornades no s’han d’integrar a la base imposable de l’IRPF, ja que no es consideren renda, i, en principi, no afecten la declaració. Els diners que es van pagar al banc, i que aquest tornarà després, no és res més que el reintegrament d’un pagament indegut, per la qual cosa no constitueix renda. El Reial Decret Llei afegeix que tampoc s’integraran a la base imposable els interessos d’indemnització relacionats amb les clàusules sòl. No obstant això, hi ha una excepció: els casos en què aquests interessos haguessin format part de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per les comunitats autònomes. Igualment passaria si s’haguessin considerat com una despesa deduïble en la determinació del Rendiment Net d’una activitat econòmica. En aquests casos i en qualsevol altre en que tingueu dubtes, el millor consell que us puc donar és que consulteu qualsevol dels nostres especialistes d’ADVISORIA per donar-vos el servei que millor s’ajusti a les vostres necessitats i evitar-vos maldecaps innecessaris. Recordeu que els esborranys no són 100% fiables i que cal revisar-los bé abans de confirmar-los telemàticament. L’Agència Tributària ja diu que l’esborrany és simplement una proposta de declaració, per la qual cosa és obligació del contribuent de revisar les dades, corregir les que siguin incorrectes i afegir les que no apareguin reflectides. Per aquest motiu pensem que és molt important disposar d’un bon assessorament professional en la matèria, que de vegades pot resultar farragosa i complexa. Un altre tema important a tenir en compte en aquesta Campanya de Renda és que les societats civils amb objecte mercantil han passat a tributar, des de l’1 de gener del 2016 a l’Impost de Societats, de manera que aquestes entitats passaran a ser contribuents de l’Impost sobre Societats al tipus fix del 25%. Anteriorment, les societats civils tributaven en règim d’atribució de rendes, és a dir cada un dels socis tributava en el seu IRPF personal pels rendiments obtinguts per la societat civil en base al seu percentatge de participació. Les SCP que no tinguin objecte mercantil (per exemple, d’activitats professionals), seguiran com fins ara. Recordem qui està obligat/da a fer la Declaració de la Renda:
 • • Aquelles persones físiques que durant el 2016 hagin desenvolupat una activitat empresarial o professional com a tals o en règim d’atribució de rendes (SCP, CB…)
 • • Les que superen els 22.000€ anuals de salari brut (si es tracta del mateix pagador), o els 12.000€ anuals (quan es tracta de més d’un pagador i en aquest segon cas, els rendiments obtinguts per part del segon i posteriors pagadors superin els 1.500€ anuals).
 • • Qualsevol altre persona física que tingui dret a que l’Agència Tributària li retorni unes retencions o pagaments a compte realitzats en concepte d’IRPF durant l’exercici 2016.
I ja per acabar, us recordo qui són els contribuents obligats a presentar la Declaració del Patrimoni aquí a Catalunya:
 • • Aquelles persones físiques residents a Catalunya, titulars d’uns béns i/o drets patrimonials de valor superior als 500.000€ (tot i que l’habitatge habitual queda exempt en la quantitat de fins a 300.000€).
 • • Atenció perquè compten tots els béns patrimonials del subjecte passiu resident a Catalunya! Tant aquells béns o drets que es troben en la Comunitat Autònoma, com en la resta del territori espanyol o fins i tot els que estan a l’estranger i s’hagin declarat amb el Model 720.
]]>