A menys de dos mesos perquè acabi l’any, convé analitzar les decisions a prendre com a empresari, professional, treballador o inversor, per tal de reduir la factura fiscal a pagar en la propera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), exercici 2016. Com és lògic, Hisenda encara no ha publicat el calendari fiscal del 2017, tot i que és fàcil aproximar-se a les dates claus de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2016. Si atenem als terminis d’anys anteriors aquestes seran les dates a apuntar:

  • Primers d’abril. S’obre el termini per a sol·licitar, modificar i confirmar l’esborrany de la renda 2016 i també per presentar les declaracions via telemàtica.
  • Primers de maig. S’inicia el termini per presentar la declaració per altres mitjans més enllà d’Internet, tant en les Oficines de l’Administració de l’Agència Tributària com en les entitats col·laboradores bancàries. També s’obre el termini per a sol·licitar cita prèvia amb Hisenda per confeccionar la declaració de l’IRPF.
  • Finals de juny. Sobre el 25 de juny s’estableix la data límit per a la presentació d’aquelles declaracions d’IRPF que resultin positiva (a pagar) i es vulgui domiciliar el pagament pel banc. L’últim dia del mes de juny marcarà el final de la campanya de l’IRPF 2016 i el termini per presentar la declaració de la renda.
Els experts consultats en el Registre d’Economistes-Assessors Fiscals (Reaf -Regaf) recomanen començar ja a planificar la renda de 2016 i ofereixen diversos consells a tenir en compte per estalviar diners en la nostra declaració. Aquí tenim els més importants: Empresaris i Professionals Si desenvolupa activitats econòmiques en estimació directa, ha creat ocupació en el 2016 i pensa que també ho farà en el 2017 (en ambdós casos sempre comparant amb el 2015), pot beneficiar-se del règim especial d’empreses de reduïda dimensió. Li interessarà llavors invertir en elements nous de l’immobilitzat material o dur a terme noves inversions immobiliàries, i pot amortitzar lliurement aquests actius en 120.000 euros a l’any (per cada persona / any d’increment de plantilla). Si l’activitat econòmica la desenvolupa en el seu propi habitatge, li interessa individualitzar en la mesura del possible els subministraments i deduir-los dels ingressos empresarials o professionals. També es pot fer aplicant un criteri combinat entre els metres quadrats i el temps de dedicació. Altres despeses comunes, com els rebuts de la comunitat de veïns, l’assegurança de la llar o els impostos municipals que afecten l’immoble, poden deduir-se de la mateixa manera en proporció als metres quadrats utilitzats en el desenvolupament de l’activitat. Si determina el rendiment net de la seva activitat per estimació objectiva, i el 2017 va poder seguir fent-ho perquè no preveu superar els límits en aquest any, és el moment de fer comptes i veure si el seu rendiment net real supera o no arriba al que resulti per mòduls. En el segon cas li podria interessar renunciar al règim, tenint en compte que l’estimació directa comporta obligacions formals més grans. Rendes del treball – Recomanacions per a treballadors Al treballador per compte aliè li pot interessar canviar part de les seves retribucions dineràries per altres en espècie que no tributen, com el tiquet restaurant, la targeta transport, el val per a l’escola bressol o una assegurança mèdica per a la família, però cal modificar el contracte de treball per recollir-hi aquestes formes de retribució. Abans de començar 2017, el treballador també pot analitzar amb l’empresari si a tots dos els convé que part del seu sou el percebi mitjançant retribució en espècie de les que la norma de l’impost estableix una determinada manera de valorar-les, com pot ser la utilització d’un vehicle d’empresa o d’un habitatge per a fins particulars. En cas d’acomiadament, si l’empresa li ofereix cobrar de manera fraccionada la part d’indemnització que no estigui exempta de tributació, caldria pactar el fraccionament de tal manera que, la relació entre els anys en què ha estat treballant a l’empresa i els anys en què percebrà la indemnització, sigui més gran que dos, per poder reduir la part no exempta per irregularitat. En qualsevol cas, si l’acomiaden a la seva empresa i no és per causes econòmiques, tècniques o organitzatives, li interessa acudir al SMAC perquè, de no fer-ho així, es considerarà que l’acomiadament ha estat pactat i la indemnització no estarà exempta en cap quantia. Si acaba de ser acomiadat i té dret a atur, tenint intenció d’iniciar una nova activitat, el que més li convé és sol·licitar el cobrament de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic. D’aquesta manera no tributarà per ella, però ha de tenir bona cura d’acomplir amb els requisits que preveu la normativa. Compte amb els regals del banc per haver domiciliat la nòmina o per obrir o traspassar un pla de pensions! Si es domicilia la nòmina o els rebuts d’autònoms, o s’obre o trasllada un pla de pensions i l’entitat financera o bancària li ofereix un regal per això, estarem davant d’una retribució en espècie que tributa com a rendiment del capital mobiliari, valorat pel seu valor de mercat més l’ingrés a compte corresponent. Inversors Als inversors de perfil conservador que gaudeixin de petits estalvis a mitjà o llarg termini, els pot interessar obrir un Dipòsit Individual d’Estalvi a Llarg Termini o una Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini. Això permetrà fer imposicions en els cinc exercicis següents a conveniència, sense superar els 5.000 euros anuals, i que la rendibilitat d’aquestes figures quedi exempta si esperem a retirar tot l’import acumulat, un cop transcorrin cinc anys o més des de la primera imposició efectuada. Si posseeix accions d’una entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció preferent, li pot interessar vendre’ls en 2016, ja que així no tributarà per l’import obtingut, reduint-se el valor de les accions. En canvi, en el 2017 la venda d’aquests drets de subscripció tributarà com si fossin dividends. Arrendadors Si és vostè propietari d’un immoble llogat i ha de dur a terme alguna despesa relacionada amb el mateix en el 2016, sempre que els ingressos del lloguer vagin a superar les despeses, li convé anticipar aquests últims. D’aquesta manera diferirà part de la tributació a 2017. Si la seva intenció és arrendar un habitatge de la seva propietat, en principi i per motius fiscals li interessarà més llogar-ho a una persona física i per a habitatge permanent, que no a una persona física per a despatx o a una entitat (llevat que en el contracte s’especifiqui que és per a l’habitatge d’algun empleat d’aquesta entitat), ni tampoc llogar-ho com a apartament turístic. Tot això per no perdre la reducció del 60% sobre el Rendiment Net obtingut. Transmissions Si en el que portem de 2016 ha transmès algun element patrimonial obtenint per això un benefici o plusvàlua, té fins a final d’exercici per dur a terme minusvàlues tàcites en la venda d’algun altre element patrimonial. Així es redueix la tributació del guany patrimonial ja materialitzada. Si en el patrimoni hi ha diversos béns o drets adquirits abans de 1995, es poden reduir els guanys obtinguts en la seva transmissió amb els anomenats coeficients d’abatiment, amb un límit de 400.000 euros a la suma dels valors de transmissió dels béns que tinguin aquesta antiguitat. Des de l’1 de gener de 2015 que li convé aplicar els coeficients només a la transmissió que proporcionalment incorpori major guany patrimonial. Si transmet participacions d’una entitat no cotitzada, i el preu serà inferior al valor net comptable de la participació o al resultat de capitalitzar al 20% els beneficis dels tres últims anys, interessa desenvolupar proves per anul·lar la presumpció que el valor és, com a mínim, el més gran dels dos apuntats. També cal veure en les autoliquidacions dels tres exercicis immediatament anteriors (2013, 2014 i 2015) si hi ha algun saldo negatiu derivat de la compensació de guanys i pèrdues patrimonials que no hagi pogut encara compensar. Com que aquesta possibilitat es perd si no s’exercita en un màxim de 4 anys, li pot convenir materialitzar alguna plusvàlua tàcita transmetent el corresponent bé o dret, per aprofitar aquest saldo, rebaixant així la tributació del guany de l’exercici. Previsió social  Si durant la seva vida laboral ha realitzat aportacions a sistemes de protecció social i aquest 2016 s’ha jubilat, li interessa valorar molt bé quant i com ha de cobrar les prestacions meritades. En general, li interessarà cobrar a l’exercici següent al de la jubilació, així no acumularà aquesta renda amb els salaris percebuts pel seu treball que, segurament, són més elevats que la pensió de jubilació. Si va realitzar aportacions a sistemes de protecció social abans de 2007, com que té la possibilitat de cobrar en forma de capital les prestacions corresponents a aquestes aportacions amb una reducció del 40%, li convé comunicar a l’entitat gestora la seva intenció de cobrar en forma de capital i que aquesta prestació es realitzi amb la generada per les aportacions anteriors a 2007. Així podrà reduir tot aquest import. Referent a això, si es va jubilar el 2016, o si ho ha fet en el 2010 o abans, deu anar amb compte d’ordenar aquest cobrament en forma de capital fins al 31 desembre 2018 com a màxim, ja que després perdrà la reducció. Recordi que fins a final d’any és possible realitzar aportacions o completar les efectuades sense sobrepassar el límit absolut de 8.000 euros per contribuent, ni el relatiu del 30% de la suma dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques. L’estalvi en l’exercici per cada 100 euros aportats pot arribar, depenent de la comunitat autònoma de residència, fins al 48%. Si ja va esgotar el seu límit d’aportació a sistemes de previsió social en aquest exercici, però està casat i el seu cònjuge no obté rendes del treball i/o d’activitats econòmiques que no arribin a 8.000 euros, també pot aportar fins 2.500 euros al pla de el seu cònjuge. Aquesta aportació servirà per reduir la seva pròpia base imposable. Separacions, Divorcis i Temes Familiars Si està casat en règim de guanys i se separa, o si es dissol una comunitat de béns constituïda per herència o per la voluntat dels comuners, és aconsellable fer un repartiment equitatiu de béns i drets. Si no és així, a més de les implicacions que això pot tenir en altres impostos, a algun dels comuners li pot produir un guany patrimonial pel que desprès hagi de tributar. Si es troba immers en un procediment de separació o divorci, li convé que l’acord al què arribi amb el seu cònjuge sigui ratificat judicialment i que s’especifiqui clarament i per separat, si s’escau, les quanties per pensió compensatòria al cònjuge i/o per aliments als fills. No oblidi tampoc, per quan hagi de fer la declaració, posar-se d’acord amb ascendents o descendents que li donin dret a aplicar el mínim per ells quan obtinguin rendes superiors a 1.800 euros. Si aquests contribuents presenten la seva declaració, vostè no podrà aplicar el mínim familiar i per aquest motiu potser vegi incrementada la seva quota en un import superior a la devolució que ells podrien obtenir presentant la seva declaració. Majors de 65 anys Si un cop complerts els 65 anys vol obtenir liquiditat transmetent l’habitatge habitual, no haurà de tributar pel guany patrimonial obtingut. En el cas que l’habitatge sigui un bé en règim de guanys i algun dels cònjuges no hagi arribat a aquesta edat, li pot compensar ajornar l’operació fins que tots dos acompleixin els 65, en cas contrari haurà de tributar el cònjuge que no gaudeixi de l’esmentat requisit, per la meitat de la plusvàlua. Si està preparant la seva jubilació i ha pensat en la constitució d’una renda vitalícia, esperi a complir els 65 anys i aprofiti l’avantatge que suposa no haver de tributar pel guany patrimonial obtingut en la transmissió de qualsevol bé o dret (per exemple una segona residència), reinvertint el guany obtingut fins a un màxim de 240.000 euros en la constitució de la renda vitalícia. Ajuts Públics Atorgats Pensi que qualsevol ajut que hagi percebut o vagi a percebre en aquest any tributarà, excepte que la pròpia llei de l’impost el declari exempt. Un bon exemple d’ajuts que tributen en l’IRPF pot ser el del Pla PIVE per a la compra de vehicles. Si en el 2016 ha percebut ajuts públics per defectes estructurals en la construcció del seu habitatge habitual, destinats a reparar-lo, li pot convenir acollir-se a l’opció de diferir la seva tributació imputant els ajuts en aquest exercici i en els 3 següents, a parts iguals. El mateix passa amb els ajuts per accedir al primer habitatge. L’estrella de les deduccions: l’Habitatge Habitual Si va adquirir el seu habitatge habitual abans de 2013 i s’ho va deduir, té la sort de poder aprofitar encara la deducció per adquisició de l’habitatge habitual. Per això, quan faci comptes del que li sortirà a pagar la Renda 2016, pot rebaixar aquest import esgotant el límit de 9.040 euros (18.080 euros en el cas de tributació conjunta, si l’habitatge va ser adquirit per ambdós cònjuges), entre capital amortitzat i interessos del préstec hipotecari que empri per pagar-la, aconseguint d’aquesta manera un màxim de deducció de 1.356 euros directament en quota, per contribuent. Si no paga hipoteca però està vivint llogat des d’abans de 2015 i es va deduir per aquest fet en el seu dia, encara pot aprofitar el règim transitori de la deducció per lloguer de l’habitatge habitual. En aquestes circumstàncies i sempre que estigui enquadrat en els límits de base que la normativa de l’impost estableix, li convindrà no canviar de domicili en 2016, utilitzar les pròrrogues del contracte i, si s’acaben, també podrà seguir aplicant la deducció si torna a signar contracte amb el propietari del pis, fins i tot encara que modifiqui l’import i el termini del contracte, però segueixi habitant en el mateix domicili. Si ha transmès l’habitatge habitual en 2016 obtenint un guany patrimonial per això, consideri la possibilitat de reinvertir l’import obtingut en l’adquisició d’un altre habitatge habitual i així no haurà de tributar per aquesta renda. Això sí, cal tenir en compte que la reinversió ha de realitzar-la en un termini màxim de 2 anys des de la data de transmissió i que, si no la realitza en el mateix 2016, ha de comunicar en la renda d’aquest any la seva intenció (compromís de reinversió). Donacions Aprofiti les bones obres a través de donatius per rebaixar la seva quota a pagar. Resulta interessant fer aportacions constants o creixents a les mateixes entitats beneficiàries a què ho venia fent, amb els límits legals establerts. I per descomptat, qualsevol inquietud que tingui al respecte sobre aquestes o qualssevol situacions que puguin plantejar-se en el seu patrimoni personal, d’aquí a finals d’any, no dubti en posar-se en contacte amb els professionals d’ADVISORIA.]]>