Totes les empreses a les que ADVISORIA gestiona el pagament de la Seguretat Social heu rebut una comunicació de Tresoreria a la vostra Seu Electrònica on se us notifica la incorporació obligatòria al nou sistema de Liquidació Directa per realitzar les liquidacions mensuals. A partir del mes següent a la notificació, estem durant un període de 3 mesos en proves. En aquest temps es mantindrà el pagament pel procediment “antic” i realitzarem les proves necessàries amb el nou. Un cop passat el període de prova, es transmetrà obligatòriament en real al nou sistema. La principal novetat és que a partir d’ara serà la pròpia Tresoreria qui calcularà els imports a liquidar per les empreses en base a les dades de les que disposa (número de treballadors, tipus de contracte, bonificacions) les dades que li son comunicades per l’INSS i les Mútues d’Accident de Treball i per últim, les dades comunicades per les mateixes empreses. Aquest canvi suposa una forma radicalment diferent de treballar i canvia les relacions entre l’Administració i les empreses, fet que suposa una major càrrega de treball per aquestes i la necessitat d’una major diligència en la preparació i tramitació, a més de l’adaptació a un sistema totalment diferent i nou al fet servir durant molts anys. Termes tan comuns com TC2 o TC1 desapareixen i són substituïts per RNT o Relació Nominal de Treballadors (antic TC2) o la RLC, Rebut de Liquidació de Cotitzacions, l’anterior TC1. Per la Tresoreria General de la Seguretat Social suposarà tenir una major capacitat de control sobre els contribuents, reduir el frau i per tant augmentar la recaptació. ADVISORIA, com sempre, disposa dels coneixements, el personal i les eines informàtiques necessàries per afrontar el canvi sense que la seva empresa tingui cap incidència.]]>