El passat 22 de febrer de 2016, l’Agència Tributària Espanyola va publicar en la seva pàgina web les Directrius Principals del Pla Anual de Control Tributari, que pretén aplicar durant tot aquest exercici 2016. Bàsicament, les línies d’actuació seran les següents:

  • Es reforçaran les intervencions mitjançant personació amb unitats d’auditoria informàtica (UAI) en empreses de sectors econòmics on habitualment es maneguin molts diners en efectiu.
  • La investigació de béns i rendes ocults a l’exterior es veurà recolzada per noves eines que milloren el tractament de la informació disponible sobre moviments financers i operacions de no residents.
  • Sobre els operadors de comerç electrònic es faran anàlisis de risc específics i es comptarà amb informació addicional sobre el seu posicionament en el sector.
La potenciació de la lluita contra l’economia submergida i la investigació dels patrimonis i rendes que puguin estar ocults a l’exterior seran pilars bàsics del Pla de Control Tributari 2016. També seran línies fonamentals del Pla les actuacions de control en el camp de la planificació fiscal internacional i del comerç electrònic, àmbits en els quals l’Agència Tributària comptarà amb un reforç de les eines de selecció i control de contribuents. De la mateixa manera, la lluita contra el frau en l’àrea de Recaptació es veurà també reforçada amb una estratègia centrada en l’extensió de les actuacions de gestió de cobrament del deute pendent a un major nombre de contribuents, mitjançant la detecció de supòsits de responsabilitat i l’assegurament del cobrament efectiu dels deutes. Control sobre l’economia submergida L’Agència Tributària mantindrà en el 2016 l’execució d’una estratègia coordinada de lluita contra l’economia submergida a través de la potenciació de les personacions amb personal de les unitats d’auditoria informàtica (UAI) a les seus on es realitza l’activitat econòmica. L’any passat, les quotes descobertes després d’actuacions amb les esmentades UAI van sumar 289 milions d’euros, un 51% més que l’any anterior i 8,5 vegades més que el 2012. En concret, es reforçaran les actuacions selectives coordinades a nivell nacional per detectar activitat oculta mitjançant el denominat «programari d’ocultació», o «programari de doble ús», especialment en empreses intensives en maneig d’efectiu, tant per realitzar vendes a consumidor final, com per formar part de la cadena de distribució a d’altres empreses que venen al públic. De la mateixa manera, es mantindran actuacions presencials dirigides a l’anàlisi de la facturació i els mitjans de pagament a fi de verificar l’efectivitat del compliment de la limitació de pagaments en efectiu establerta en la Llei Antifrau de 2012. També continuaran les actuacions sobre particulars que cedeixen de manera opaca habitatges per Internet o altres vies, així com sobre empreses turístiques regulars que no compleixen degudament les seves obligacions fiscals i sobre l’àmbit de la importació de béns.   S’intensifica la investigació de patrimonis a l’exterior El Pla de Control de 2016 dedica un apartat específic al control dels patrimonis i rendes que es puguin estar ocultant a l’exterior. La informació a aquests efectes aportada pel model 720 de declaració de béns i drets a l’exterior seguirà sent un pilar bàsic per a la recerca de patrimonis deslocalitzats, però a partir d’aquest any es sumarà també la informació que comenci a rebre l’Agència a través de la iniciativa FATCA dels EUA sobre comptes estrangers, ja en funcionament, i posteriorment de tercers països (acord CRS d’intercanvi d’informació sobre comptes financers subscrit per Espanya i 78 jurisdiccions fiscals, i grups de treball en el si de la Unió Europea per al intercanvi automàtic d’informació – AEOI). En previsió d’aquesta informació rellevant per al control que anirà estant disponible, l’Agència Tributària ha creat noves eines informàtiques que permetran una reordenació i millor tractament i explotació de la informació sobre comptes financers, moviments de divises i també sobre operacions relacionades amb no residents. En aquest context, una de les actuacions d’especial rellevància serà l’explotació de la informació rebuda de forma espontània des d’altres Estats membres de la UE en relació amb contribuents amb residència a Espanya, per a l’execució de comprovacions de la renda mundial dels obligats tributaris. Paral·lelament a això, continuen obertes les inspeccions relacionades amb el model 720, tant per no presentació i existència d’indicis d’ocultació de béns, com per falta de consistència dels béns i drets inclosos en la declaració amb la resta d’informació disponible relativa a la seva situació tributària o patrimonial. Esquemes de tributació internacional Al seu torn, i en l’àmbit de la fiscalitat internacional, es mantenen tradicionals línies bàsiques d’actuació com, per exemple, la utilització d’instruments ‘híbrids’ (amb diferent tracte tributari a Espanya i en un país tercer), la detecció d’establiments permanents o l’anàlisi de preus de transferència. També cobrarà especial importància la informació que aportin les empreses en el marc del Codi de Bones Pràctiques Tributàries en aspectes com ara el seu grau de presència en paradisos fiscals o el grau de congruència de les seves decisions fiscals amb els principis del paquet BEPS (Erosió de Bases i trasllat de Beneficis) de l’OCDE. En relació amb aquesta i altres matèries recollides en les conclusions relatives al desenvolupament i seguiment de l’aplicació del Codi de Bones Pràctiques aprovat en el Ple del Fòrum de Grans Empreses al novembre passat, un cop rebuda la informació per part de les empreses, l’àrea d’Inspecció de l’Agència realitzarà actuacions immediates de verificació i anàlisi per realitzar les activitats de control que resultin oportunes.   La recerca del frau a Internet En relació amb l’economia digital, es realitzaran protocols d’actuació tant en empreses que realitzen comerç electrònic, com en aquelles que allotgen les seves dades en el núvol, i s’efectuaran comprovacions de la tributació de negocis que operen a través de la xarxa, així com dels beneficis obtinguts per les empreses que publiciten béns i serveis a Internet. Entre altres actuacions, s’establirà una anàlisi de riscos específics dels operadors de comerç electrònic i s’obtindrà informació addicional sobre el seu posicionament en el sector en aspectes com el grau de connexió entre empreses o la seva posició com a intermediàries. També es procedirà a la sistematització d’informació d’operadors considerats de risc com, per exemple, els noms dels seus dominis i els indicadors de la seva condició d’anunciant. D’altra banda, continuaran sent objecte d’especial control, entre d’altres supòsits, la utilització improcedent d’empreses per canalitzar rendes i reduir la tributació de persones físiques, les activitats professionals, els signes externs de riquesa a l’efecte de detectar ingressos no declarats, la emissió de factures irregulars i les trames de frau organitzat en l’IVA. Igualment, es reforça el control de rendes declarades exemptes que suposen despesa fiscalment deduïble en els pagadors.   Extensió de la gestió recaptatòria A l’àrea de Recaptació, es desenvoluparà la gestió del deute pendent de cobrament sobre un major nombre de contribuents, impulsant les derivacions de responsabilitat i, si escau, les accions judicials oportunes per combatre les operacions de buidament patrimonial d’especial calat i els supòsits d’insolvència punible. A més, s’agilitzarà la gestió recaptatòria en els casos d’existència d’indicis de delicte fiscal i de contraban, d’acord amb les possibilitats que ofereix la reforma de la Llei general tributària, i es reforçaran les mesures cautelars per afermar el cobrament dels deutes, les investigacions de moviments financers i la gestió, tant dels deutes en fase d’embargament, com d’aquelles afectades per processos concursals, potenciant, al mateix temps, la viabilitat de les empreses. En matèria de control de Duanes i Impostos Especials, seguiran tenint especial rellevància les actuacions per a la detecció del contraban de tabac, destacant la repressió de noves tècniques de producció i introducció a Espanya, es reforçaran els controls en els recintes duaners de viatgers i mercaderies procedents d’àrees de menor tributació, i es desenvoluparan eines per facilitar la investigació sobre grans organitzacions criminals en matèria de blanqueig de capitals.]]>