El passat 10 de juliol el Govern espanyol va aprovar el Reial Decret nº 633/2015, que va modificar el Reglament de l’IRPF en base a la Reforma Fiscal introduïda a finals de 2014. A partir del 12 de juliol van quedar reduides les retencions dels treballadors, administradors, professionals… així com les derivades del lloguer o de l’estalvi. Però al marge de les retencions, hi ha una sèrie de temes importants que convé analitzar o recordar, donat que afectaran o poden influir en les nostres declaracions de la Renda d’aquest exercici 2015, per a mi els més destacats són els següents:

 • Exempció per acomiadament o cessament del treballador.  Perquè es pugui considerar com a exempta de tributar en l’IRPF la indemnització de fins a 180.000€, hi ha d’haver una “real i efectiva desvinculació” del treballador amb l’empresa.Què vol dir això? Doncs que durant els tres anys següents a l’acomiadament o cessament del treballador, aquest no pot tornar a prestar serveis a la mateixa empresa o a qualsevol altre vinculada a aquesta, tant si es tracta per compte aliè com si fos per compte propi amb règim pactat d’exclusivitat.Per entendre bé el concepte d’empresa vinculada ens haurem de remetre a les normes contingudes en l’article 18 de la Ley 27/2014 de l’Impost sobre Societats (per exemple, el cas en que una empresa participi indirectament en, al menys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis d’una altra).
 • Despeses deduïbles en els Rendiments de Treball. Desapareix la reducció de 2.652€ anuals per obtenció de rendiments de treball.En el seu lloc, apareix una nova deducció de 2.000€ en concepte d’altres despeses, la qual s’incrementarà en 2.000€ més per contribuents aturats i inscrits en una oficina d’ocupació que acceptin un lloc de treball situat en un municipi diferent al de la seva residència habitual (i que els hi exigeixi per tant, el canvi d’aquesta residència).Aquesta despesa també s’incrementarà en 3.500€ ó 7.750€ anuals pel cas de treballadors actius amb discapacitat, segons el grau de la mateixa que els hi correspongui.
 • Rendiments de Treball en Espècie. No es consideren com a tals i, per tant, romanen excloses de tributació en l’IRPF:
  • Les quantitats que l’empresa destini a l’actualització, capacitació i reciclatge dels seus empleats, sempre que siguin exigibles per a desenvolupar les activitats o característiques dels seus llocs de treball.
  • Tampoc tributen les despeses de menjador d’empresa en dies hàbils que no superin els 9€ diaris per cada treballador. L’article 46 bis del RIRPF regula tota una sèrie de fórmules indirectes de pagament del servei públic de transport col·lectiu de viatgers als treballadors, exigint una llista de requisits.
  • Romanen excloses les despeses d’assegurança de malaltia que no superin els 500€ anuals pel propi treballador, 500€ addicionals pel seu cònjuge i 500€ més per cadascun dels seus descendents.
  • S’especifiquen en l’article 46 del RIRPF els vehicles que tindran la consideració d’eficients energèticament per quantificar l’import de la retribució en espècie en cas de que l’empresa els cedeixi als treballadors per a ús particular (la valoració de la retribució es reduirà en un 15, 20 ó 30 per 100 en funció del tipus de vehicle contemplat en aquest article).
  • També queden exemptes de tributar en l’impost les accions o participacions lliurades als treballadors en actiu, sempre que l’oferta es realitzi en les mateixes condicions per a tots els treballadors de l’empresa i contribueixin a la seva participació en la mateixa; els títols s’hauran de mantenir durant un termini mínim de 3 anys i hauran de complir una sèrie de requisits.
 • Reducció per irregularitat i per període de generació en els Rendiments de Treball.  Es recorda que l’actual percentatge reductor del 40% passa a ser del 30%, en el cas de Rendiments de Treball obtinguts de forma irregular en el temps però imputats en un únic període impositiu, amb un període de generació superior a dos anys (per exemple, el rescat dels plans de pensions).
 • Desapareix la reducció per als rendiments de capital mobiliari obtinguts amb un període de generació superior a dos anys i que es percebin de forma fraccionada.
 • Arrendament de béns immobles. Al fixar-se una reducció única del 60% en el RN positiu derivat del lloguer d’un immoble destinat a vivenda, desapareix l’exigència de comunicació de l’arrendatari sobre la seva edat a l’arrendador, per aplicar la reducció del 100% quan es tractava d’arrendataris menors de 30 anys, la qual ha quedat suprimida.
 • Activitats Econòmiques en Règim d’Estimació Directa Simplificada. S’estableix com a límit màxim de l’import de provisions i despeses de difícil justificació deduïbles en aquest règim, la quantitat de 2.000€ anuals.
 • Activitats Econòmiques en Règim d’Estimació Objectiva (mòduls). Com ja se sabia, desapareix el límit conjunt de 450.000€ (Rendiments íntegres facturats en l’any immediatament anterior) i es fixa un més petit de 150.000€; tret del cas de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen un límit de 250.000€ anuals; i dels contribuents que facturen a empresaris i professionals obligats a expedir factura, que en tenen un més baix de 75.000€ anuals. Addicionalment, es modifica el límit per volum de les compres de béns i serveis, en 150.000€ anuals.
  • Atenció: Es preveu que el Govern Espanyol elevi el llindar dels 150.000€ fins a 250.000€ i el dels 75.000€ fins a 125.000€, mesura electoralista cara al proper exercici 2016.
 • Recordar que a partir de 2015 ja no resulta d’aplicació la reducció per manteniment o creació de treball.
 • Recordar també que desapareixen les reduccions pels rendiments de capital procedents d’activitats econòmiques, amb període de generació superior a dos anys, que es percebin de forma fraccionada.
 • Guanys Patrimonials. Transmissions per majors de 65 anys. Es regula el nou supòsit d’exclusió de gravamen del guany patrimonial obtingut en la transmissió de qualsevol element patrimonial (no necessàriament immobles) per contribuents majors de 65 anys, sempre que l’import obtingut per la transmissió (total o parcial) es destini a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor. S’estableixen els requisits per aplicar aquesta exempció:
  • La renda vitalícia s’haurà de constituir en el termini de 6 mesos des de la data de transmissió de l’element patrimonial
  • El contracte de renda vitalícia s’haurà de subscriure entre el contribuent i una entitat asseguradora
  • La renda vitalícia haurà de tenir una periodicitat igual o inferior a l’any natural, començar a percebre-se en el termini d’un any des de la seva constitució i l’import anual de les rendes no podrà decrèixer en més d’un 5% respecte l’any anterior
  • El contribuent haurà de comunicar a l’entitat asseguradora que la renda vitalícia que es contracta constitueix la reinversió del guany patrimonial obtingut en la transmissió de l’element
  • La quantitat màxima total que es podrà destinar a constituir rendes vitalícies serà de 240.000€
  • Quan l’import reinvertit sigui inferior al total que s’hagi percebut en la transmissió, únicament quedarà exclosa de tributar la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida. La resta del guany quedarà imputat en l’exercici de la seva obtenció.
 • Obligació de declarar.  Es modifica el límit en l’obligació de declarar pels contribuents que perceben rendiments de treball procedents de dos o més pagadors, anualitats per aliments o pensions compensatòries, donat que passa dels 11.200€ als 12.000€.
Des del Departament Econonòmic del despatx d’ADVISORIA estarem atents a qualsevol altre informació de caràcter fiscal que pugui afectar directament als nostres clients per atendre tots els dubtes que sobre això es generin.]]>