El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, el darrer mes de setembre, la creació d’un nou complement de les pensions per les dones amb fills que es jubilin a partir de gener del 2016. La Llei General de la Seguretat Social es modificarà perquè es reconegui un complement de la pensió contributiva, ja sigui de jubilació, de viduïtat o incapacitat permanent. Aquest consistirà en un increment de la quantia de la pensió resultant de la dona en un percentatge que variarà entre el 5% i el 15% en funció dels fills que hagi tingut o adoptat. En concret, l’augment de la pensió serà del 5% si ha tingut dos fills; del 10% quan hagi tingut tres fills i del 15% si n’ha tingut quatre o més. No obstant l’anterior, com és habitual a tota norma, no poden faltar les oportunes excepcions. Així, per exemple, en aquells casos en què abans d’aplicar el nou complement s’arribi al màxim legal, és a dir, quan la quantia de la pensió reconeguda inicialment supera el límit fixat cada any per la llei, la suma de la pensió i del complement no podrà superar l’indicat límit incrementat en un 50% del complement assignat, és a dir, en un 2,5% si té dos fills, en un 5% si té tres fills o en un 7,5% si en té quatre o més. També cal posar de manifest que en aquells casos en què la dona accedeixi a la jubilació de forma anticipada, no tindrà dret a percebre aquest nou complement. I tampoc s’aplicarà el complement en les jubilacions parcials, encara que en aquests casos sí que es reconeixerà el complement quan la jubilada parcial deixi de ser-ho i accedeixi a la jubilació completa ordinària. Per acabar, indicar que des d’ADVISORIA mostrem la nostra conformitat amb totes aquelles mesures que puguin beneficiar i/o afavorir a les mares treballadores. Però el fet que aquesta mesura s’aprovi en el Congrés tres mesos abans de celebrar les eleccions generals, ens crea el dubte, com a mínim, de si certament la vigència “indefinida” que indica el nou text finalment serà així.]]>