No totes, però hi ha algunes hipoteques amb interès variable que, en comptes d’estar referenciades en l’EURIBOR com la majoria, ho estan en algun IRPH, es a dir,, l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris; com per exemple: IRPH-Caixes o IRPH-Entitats. Recentment, el Tribunal del Mercantil nº 7 de Barcelona ha declarat la nul·litat d’aquest tipus de clàusules –recordem que també es van declarar nul·les, en general, les clàusules sòl (també anomenades “terra”)- per raó que poden ser manipulades o alterades per una de les parts contractants ja que, encara que els Índex son publicats mensualment pel Banc d’Espanya, el cert és que s’elaboren a partir d’una mitjana entre les dades subministrades per les pròpies Entitats de Crèdit, influint o podent influir en l’import de l’Índex a aplicar pel càlcul dels interessos de les hipoteques, sent això contrari a l’article 1.256 del Código Civil que disposa que el compliment dels contractes no pot deixar-se a l’arbitri d’un dels contractants. Reviseu, per tant, la vostra escriptura d’hipoteca i comproveu, en primer lloc, si la variabilitat dels interessos està sotmesa a una clàusula sòl o terra i, en segon lloc, si aquests estan referenciats a un IRPH.  En qualsevol d’ambdós casos consulteu al vostre Assessor Legal per comprovar si teniu dret a que es declari la seva nul·litat i se us retornin aquelles quantitats que heu pagat en concepte d’interessos en aplicació –indeguda- de les mateixes.]]>