El BOE del darrer dia 31 de març (núm. 77, Sec. I, pag.27244) publicà la Ley 2/2.015 de 30 de març,  “De desindexación de la economia española”. La finalitat d’aquesta Llei és corregir les conseqüències –entre elles l’augment de la inflació, segons s’exposa en el seu pròleg- produïdes per la indexació, entesa aquesta com:  “la pràctica que permet modificar els valors monetaris de les variables econòmiques, d’acord amb la variació d’un índex de preus, en un període determinat”. En definitiva, la indexació fa esment a la revisió del preu –pactat o establert- en funció d’un índex determinat, generalment l’IPC (Índex de Preus de Consum); mentre que la desindexació consisteix en la supressió d’aquesta pràctica. L’article primer de la Llei estableix com objectiu de la mateixa: “l’establiment d’un règim basat en que els valors monetaris no siguin modificats en virtut d’índex de preus o fórmules que els continguin”. Aquesta Llei afecta, principalment, a la revisió de les rendes o lloguers dels contractes d’arrendaments urbans (i també d’arrendaments rústics) i a la revisió dels preus establerts en els contractes dels sector Públic, es a dir, els que vinculen l’Administració i els particulars:

  1. Pel que fa als arrendaments urbans:  Els hi és d’aplicació l’article 7 de la Llei (Régimen aplicable a los contratos entre partes privadas”) que estableix que la revisió de valors monetaris (la renda o lloguer) només serà procedent quan s’hagi pactat expressament; si aquest pacte no especifica l’índex de referència, serà aplicable “L’Índex de Garantia de la Competitivitat, que publicarà mensualment l’Institut Nacional d’Estadística (INE).En conseqüència, la Disposició Final Primera estableix la modificació de l’article 18 i de la Disp. Addicional 1ª de la Llei d’Arrendaments urbans (LAU).Aquestes modificacions són aplicables, únicament, als contractes que es perfeccionin amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 2/2015, és a dir, l’1 d’abril de 2015.
  2. Pel que fa als contractes del sector Públic:  L’article 6è de la Llei estableix que les revisions dels preus i tarifes dels contractes inclosos dins l’àmbit d’aplicació del  T.R. de la Ley de Contratos del Sector Público  (R. Dto. Legis. 3/2011 de 14 de novembre) es regiran per allò que en ells es disposiLa Disposició Transitòria Única estableix que el règim de revisió de preus d’aquests contractes, quin expedient de contractació s’hagi iniciat abans de l’entrada en vigor del Real Decret establert en l’art. 4 (que s’haurà d’aprovar en el termini de 4 mesos, és a dir, per tot el dia 2 d’Agost de 2015) serà el que estigui establert en el clausulat.Pel que fa als contractes que es perfeccionin a partir de l’entrada en vigor de la Llei (1 d’abril de 2.015) els hi serà d’aplicació les disposicions de la mateixa.La Disposició Final Tercera estableix la modificació del Cap. II, del Títol III, del Llibre I del T.R. de la Ley de Contratos el Sector Público (R.D.L.3/2011 de 14 de novembre), en els següents termes:Cap. II:  “REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”. L’article 89 també te nova redacció i, en resum, estableix que: a)      No cabrà la revisió “periòdica no determinada” o “no periòdica” dels preus dels contractes. b)      La revisió periòdica i predeterminada de preus només es podrà aplicar als contractes d’obra, als de subministrament de fabricació d’armament i equipament i als que el període de recuperació de la inversió sigui igual o superior a cinc anys, quin període es calcularà de conformitat al R.D. que s’haurà d’aprovar abans del 2 d’Agost de 2015. c)       No es consideraran revisables les despeses associades, les amortitzacions, despeses financeres, despeses generals o d’estructura ni el benefici industrial. d)      Les despeses de mà d’obra dels contractes diferents dels d’obra, armament i equipament, es revisaran quan el període de recuperació de la inversió sigui igual o superior a cinc anys i la intensitat de l’ús del factor treball sigui considerada significativa, segons estableixi el R.D. pendent d’aprovació. e)      La revisió periòdica i determinada de preus en els contactes del Sector Públic tindrà lloc quan el contracte s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i haguessin transcorregut 2 anys des de la seva formalització. En conseqüència, el primer 20% executat i els primers dos anys transcorreguts, des de la formalització, quedaran exclosos de la revisió.
Finalment, també es modifiquen els articles 131, 133 i 255 per adaptar-los a la nova Llei.]]>