Són evidents i innombrables els avantatges que les noves tecnologies aporten tant a empreses i prestadors de serveis, com als seus clients i usuaris, però també és cert que la seva utilització generalitzada, implica també riscos que determinen que sigui molt convenient implantar totes aquelles mesures, de tot ordre, que resultin convenients  per dotar de la deguda protecció la informació que es publica i difon, per tal, no només de donar compliment a la normativa vigent, sinó per tal generar la suficient confiança en l’usuari de serveis prestats mitjançant les noves tecnologies, amb l’objecte final que l’empresa i el prestador de serveis puguin optimitzar-ne el seu ús. D’altra banda, la contínua i constant evolució i desenvolupament de les noves tecnologies,  determina que la legislació reguladora del seu ús vagi forçosament un pas enrere, de forma que s’està legislant –tant a nivell europeu com intern- en funció de les febleses i riscos de tota naturalesa que es van detectant per raó de l’ús d’aquests mitjans, doncs la utilització de les noves tecnologies implica el risc i la possibilitat d’incórrer en responsabilitats de tot tipus: des de les sancions administratives que es poden imposar per la comissió d’infraccions en el camp de la protecció de dades, passant per eventuals reclamacions de danys i perjudicis que es poden plantejar per vulneració de drets de consumidors i usuaris o de drets de propietat intel·lectual o industrial, fins arribar a sancions de naturalesa penal per la comissió de delictes, havent de tenir-se també en compte la fiscalitat de les operacions i transaccions realitzades per aquests mitjans, que també és font de dubtes i inseguretat jurídica. Es per tot això que al llarg d’aquest any 2.015 es preveu la publicació de noves normes legals, la modificació de normes ja existents, i l’entrada en vigor de normes ja publicades, amb la finalitat principal de dotar de suficient seguretat a totes aquestes noves formes de transaccions i prestacions de serveis, tant des del punt de vista del propi empresari o prestador de serveis que exerceixen les seves activitats mitjançant les noves tecnologies, com des del punt de vista del usuari, el que contribuirà a generar confiança en clients i usuaris de serveis. Així, per exemple, el dia u de gener han entrat ja en vigor algunes de les modificacions introduïdes en la Llei de Propietat intel·lectual; s’està a l’espera que, sobre el primer trimestre d’aquest any sigui publicada una nova normativa reguladora del “crowdfunding”; també al llarg d’aquest any es seguirà avançant en la tramitació d’un Reglament de Protecció de Dades d’àmbit  europeu; està també en curs de revisió i actualització un acord entre la unió europea i els Estats Units regulador de la transferència internacional de dades personals; en el camp de la Propietat intel·lectual, a més de l’entrada en vigor de determinades modificacions, es trobar en curs d’elaboració normativa d’àmbit europeu sobre la matèria, i  es segueix també amb la tramitació de la modificació del Codi Penal, en relació als delictes sobre propietat intel·lectual. A més a més es publicarà també normativa relativa a mitjans de pagament i facturació, independentment de les novetats ja introduïdes i que es vagin introduint en la fiscalitat. A la vista d’aquest plantejament, i de la constant evolució i modificació normativa en la matèria per regular els nous reptes jurídics que planteja l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’empresa i als prestadors de serveis,  Advisoria manté la imprescindible formació continuada de tots els seus professionals, tant en l’àmbit fiscal, com en el jurídic, per tal de poder oferir als seus clients la necessària informació sobre totes aquetes novetats i modificacions legislatives, orientant-los i assessorant-los per tal que les seves activitats donin degut compliment a tota la normativa que els sigui d’aplicació, amb el principal objectiu que  les seves empreses i negocis generin en el mercat confiança, seguretat i transparència, permetent així facilitar l’optimització dels seus recursos i el seu creixement. Aquesta reflexió global i generalista, és la primera de tota una sèrie d’articles que s’aniran publicant, amb continguts més concrets i específics, amb exposició de cadascuna de les novetats legislatives rellevants que es vagin publicant sobre la matèria, amb l’objectiu d’oferir als clients d’Advisoria la necessària informació sobre les mesures a implantar en el desenvolupament de les seves activitats mitjançant l’ús de noves tecnologies.]]>