Per a ser beneficiari de la pensió de viduïtat en cas de separació judicial o divorci s’han d’acomplir varis requisits que varien en funció de si la indicada separació judicial o divorci es va produir amb anterioritat o amb posterioritat a l’1 de gener del 2008. Així doncs, en aquells supòsits en els que la separació judicial o el divorci sigui anterior a l’1 de gener del 2008, però la defunció sigui posterior a dita data, el primer requisit que s’exigeix al beneficiari de la pensió de viduïtat és que el mateix no hagi contret noves núpcies ni parella de fet. No obstant, a diferència dels divorcis produïts amb posterioritat a l’1 de gener del 2008, no s’exigeix que el beneficiari sigui creditor d’una pensió compensatòria, sempre i quan, es compleixin una sèrie de condicionants, com que el matrimoni hagi durat més de 10 anys, que hagi transcorregut un màxim de 10 anys entre el divorci i la defunció i que tinguessin fills comuns o que el vidu o vídua sigui major de 50 anys. Així mateix, tampoc s’exigeix ser creditor d’una pensió compensatòria si el beneficiari té més de 65 anys o més i no té dret a una altra pensió pública, sempre i quan el matrimoni durés, com a mínim, 15 anys. En aquests casos, la quantia de la pensió serà proporcional al temps conviscut amb el causant, és a dir, amb el difunt, i això amb independència que concorrin o no varis beneficiaris. Respecte aquest punt, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat recentment, en la sentència per unificació de doctrina de 23/06/2014, en la que en un supòsit on es va plantejar si la única beneficiària podia percebre el 100% de la pensió de viduïtat, en no concórrer altres beneficiàries, el Tribunal Suprem va declarar que no, que la vídua únicament tenia dret a percebre la pensió de viduïtat en proporció al temps conviscut amb el causant. En els supòsits en què tant el divorci com la defunció s’hagi produït amb posterioritat a l’01/01/2008, a més a més del requisit de no contraure noves núpcies ni parella de fet, s’exigeix que el beneficiari sigui creditor d’una pensió compensatòria que s’extingeixi per la defunció del causant (sí bé, aquest requisit no s’exigeix per a víctimes de violència de gènere). En aquests casos, la quantia de la pensió variarà en funció de si concorren o no més beneficiaris, de tal manera que, si no hi concorren, es percebrà el 100% de la pensió, mentre que, si concorren varis beneficiaris, la pensió serà proporcional al temps conviscut amb el causant, garantitzant-se un 40% al cònjuge o parella de fet supervivent. Finalment, també caldrà tenir present que la quantia màxima de la pensió de viduïtat serà l’import de la pensió compensatòria. Tenint present la complexitat que pot tenir tot el que s’ha exposat, des d’ADVISORIA fem un estudi personalitzat de cada cas concret i, si és el cas, assessorem als nostres clients sobre el que més li convé en el moment de la dissolució del matrimoni.]]>