Es limita l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament del treballador a 180.000€ amb caràcter global. Aquest límit serà aplicable:

 1. A les indemnitzacions per acomiadaments produïts des de l’1 d’agost del 2014 (inclusivament)
 2. En el cas de cessaments derivats d’un ERO, s’aplicarà a aquells que no hagin estat aprovats o comunicats a l’autoritat laboral abans de l’01.08.2014.
Sobre la tributació de la part d’indemnització que quedi no exempta de l’impost, per superar els límits esmentats, als efectes de considerar aquesta renda com irregular, s’entendrà com a període de generació el nombre d’anys de servei del treballador. Retribucions en espècies’elimina la no subjecció dels lliuraments d’accions (stock-options) per l’empresa als seus treballadors (en l’actualitat estan no subjectes amb el límit de 12.000 €). En els casos de cessió d’ús de vehicles, la valoració per als considerats energèticament eficients es redueix fins a un 30%. Sobre la valoració del rendiment derivat per la utilització d’un habitatge propietat del pagador, s’especifica que el 5% s’aplicarà en immobles situats en municipis on els valors cadastrals hagin estat revisats i hagin entrat en vigor en el període impositiu o en els deu períodes impositius anteriors.
 • Despeses deduïbles en els RT: S’inclou una nova despesa deduïble en concepte de «altres despeses» per import fix de 2.000 € anuals, que s’incrementarà en determinades circumstàncies com, per exemple, quan es produeixi un canvi de residència en casos d’acceptació d’un lloc de treball en un altre municipi (2.000 € addicionals) o en el cas de treballadors actius amb discapacitat (3.500 € addicionals ó 7.750 € si acrediten grau superior al 65%).
 • Reducció per Arrendament d’Immobles destinats a habitatge habitual: Es manté en el 60%, matisant que la reducció operarà només quan el RN sigui positiu. S’elimina la reducció incrementada del 100%  quan els arrendataris són menors de 30 anys.
 • Sobre els Rendiments de Capital Mobiliari (RCM):  S’elimina l’exempció dels primers 1.500 € de dividends i participació en beneficis.
 • Es crea un nou instrument d’estalvi: els PALP (“Planes de Ahorro a Largo Plazo”). Així, quedaran exempts els RCM derivats de quantitats dipositades en un compte individual d’estalvi a llarg termini (CIALP) o formalitzades en una assegurança individual de vida a llarg termini (SIALP) que no cobreixi contingències diferents de supervivència o mort, i en el qual el propi contribuent sigui el contractant, assegurat i beneficiari (excepte en el cas de mort). Les aportacions no podran superar els 5.000 € anuals durant un termini d’ almenys 5 anys, no podent tenir un contribuent més d’un PALP de forma simultània, ni disposar del capital resultant abans que finalitzin 5 anys des de la seva obertura. Les disposicions mai podran ser en forma de renda, sinó sempre en forma de capital.
 • Rendiments d’Activitats Econòmiques: als efectes de considerar que l’Arrendament d’Immobles es realitza com AE, s’elimina el requisit de comptar amb un local exclusivament destinat a dur a terme la gestió de l’activitat, mantenint-se el requisit de comptar amb una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa.
  • Modalitat d’Estimació Directa Simplificada (EDS):  Es manté l’import de la xifra de negocis en l’any immediatament anterior, per al conjunt d’activitats, en 600.000 €. Es limita la quantia que es determini per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació a un import màxim de 2.000 € anuals. La deduïbilitat de les quantitats abonades en virtut de contracte d’assegurança, concertades amb mutualitats de previsió social per professionals no integrats en el RETA, es limita al 50% de la quota màxima per contingències comunes establerta en cada exercici econòmic.
  • Modalitat d’Estimació Objectiva (EO – Mòduls):  A partir de l’any 2016 s’estableixen nous requisits per a l’aplicació del mètode d’EO, tant quantitatius com qualitatius. És a dir:
   • Límits quantitatius: S’exclou del règim EO a tots aquells contribuents que el volum dels seus RI de l’any immediat anterior superi qualsevol dels següents imports:
    • 150.000 € anuals, per al conjunt de totes les seves AE, amb independència que existeixi o no l’obligació d’expedir factura.
    • Sense perjudici d’aquest límit, tampoc podrà aplicar-se el règim EO quan el volum dels RI de l’any immediat anterior que es correspongui amb operacions per les quals s’estigui obligat a expedir factura, essent el destinatari un empresari o professional i actuant com a tal, superi els 75.000 €.
    • Per al conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals, el límit es rebaixa de 300.000 € a 200.000 €.
   • Límits qualitatius: Queden excloses del règim EO totes les activitats incloses en les Divisions 3, 4 i 5 de la Secció Primera de les Tarifes de l’IAE a les quals se’ls apliqui el tipus de retenció de l’1% el 2015.
  Per a l’activitat de transport per autotaxi (epígraf 721.2) s’introdueix una reducció dels Guanys Patrimonials derivats de la transmissió d’Actius Fixos Intangibles (Llicència del Taxi) motivada per jubilació, incapacitat permanent o cessament de l’activitat per reestructuració del sector. També s’aplicarà la reducció quan es transmeti per causes diferents de les esmentades, a familiars fins al segon grau.
 • Reducció per Rendiments Irregulars: passa del 40% al 30%. S’exigeix ​​la seva imputació en un únic període impositiu, amb el límit de 300.000 € anuals.
 • Dació en pagament de l’Habitatge Habitual (HH): Es declara amb efectes des de l’01/01/2014 i anteriors no prescrits l’exempció del GP obtingut com a conseqüència de la dació en pagament de l’HH del Contribuent, per cancel·lar els deutes garantits amb HP contrets amb entitats financeres, i les que sorgeixin per la transmissió de l’HH en execucions hipotecàries judicials o notarials; tot això sempre que el propietari no disposi d’altres béns o drets per pagar el deute i evitar l’alienació del seu HH. Val a dir que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ja inclou per a aquest supòsit una exempció en l’IIVTMU (Plusvàlua Municipal).
 • Coeficients d’Abatimen: El Govern Espanyol ha decidit finalment mantenir els coeficients d’abatiment per als guanys patrimonials derivats de la venda d’immobles o d’altres actius per un preu de transmissió de fins a 400.000 euros .
 • Coeficients d’Actualització: També s’elimina l’aplicació dels coeficients correctors de la depreciació monetària, que actualitzaven el valor d’adquisició en la transmissió d’immobles.
 • Transmissió de Drets de Subscripció de Valors Cotitzats: L’import procedent d’aquesta transmissió es qualifica com a GP en el període impositiu en què es produeixi la venda.
 • Exclusió de gravamen dels GP per a Contribuents majors de 65 anys:  S’estableix la possibilitat d’excloure de gravamen el GP per la transmissió de qualsevol element patrimonial de Contribuents majors de 65 anys, sempre que l’import obtingut per la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia al seu favor. Es limita aquesta exempció a la quantitat de 240.000 €, de manera que l’excés o l’import no reinvertit en la renda vitalícia constituirà GP no exempt de tributació.
 • Integració i compensació de Rendes: Se suprimeix la diferenciació entre alteracions patrimonials derivades de transmissions, a curt i a llarg termini (+ i – d’un any), de manera que totes es consideren Rendes de l’Estalvi.
 • Plans de Pensions: Es redueix el límit de les aportacions que donen dret a reducció en la PG de la BI, de 10.000 € a 8.000 €. Per contra, s’incrementa el de les aportacions realitzades en favor del cònjuge que no obtingui RNT o RAE superiors a 8.000 € anuals, de 2.000 € a 2.500 €. S’elimina també l’import de 12.500 € per als contribuents majors de 50 anys. Als efectes de determinar el límit màxim conjunt per aplicar les reduccions, s’elimina el percentatge incrementat del 50% dels RNT i AE. Nou cas de rescat dels plans de pensions: al costat de les situacions d’atur de llarga durada o malaltia greu, els partícips podran disposar anticipadament de l’import dels drets consolidats corresponent a aportacions realitzades amb almenys 10 anys d’antiguitat.
 • Mínim personal i familiar: S’incrementen els mínims del Contribuent i els mínims per descendents i ascendents a càrrec, així com el mínim per discapacitat del Contribuent o d’aquests familiars a càrrec, i també l’aplicable per als que satisfan anualitats per aliments als seus fills per decisió judicial (els quals no tenen dret a aplicar el mínim per descendent).
 • Tributació de la Part General de la Base Liquidable (BLG):  La part de BLG que excedeixi de l’import del mínim personal i familiar es gravarà d’acord amb una escala de gravamen on els marginals oscil·laran entre el 20% (per a una BL de fins 12.450 €) i un 47% (aplicable a Rendiments a partir de 60.000,01 €). Aquests tipus impositius marginals disminueixen en el 2016, del 19% al 45%.
 • Tributació de la Base Liquidable de l’Estalvi (BLE): La BLE es gravarà d’acord amb una escala de gravamen on els marginals oscil·laran entre el 20% (per a una BL de fins 6.000 €) i un 24% (aplicable a Rendiments a partir de 50.000,01 €). Aquests tipus impositius marginals disminueixen en el 2016, del 19% al 23%.
 • Deducció per Donatius:  S’incrementa el percentatge de deducció al 30% (el 2015 el 27,5%) pels donatius a les entitats previstes en la Llei 49/2002 de Fundacions, i s’estimula la fidelització d’aquests donacions incrementant les deduccions. Se suprimeix la deducció del 10% per a les quantitats donades a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública no acollides a la Llei 49/2002.
 • Deducció per Lloguer de l’HH: S’elimina, tot i que es manté transitòriament per als contribuents que hagin celebrat un contracte d’arrendament abans de l’01/01/2015.
 • Deduccions per família nombrosa o per tenir persones amb discapacitat a càrrec: Aplicable als Contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè, per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la SS o mutualitat alternativa. Com a límit de la deducció es fixen les pròpies cotitzacions. L’import de la deducció serà de fins a 1.200€ anuals i s’incrementarà en el 100% en el cas de famílies nombroses de categoria especial. Es podrà sol·licitar l’abonament anticipat d’aquestes deduccions.
 • Retencions d’IRPF: Hi haurà una reducció general en l’aplicació de les retencions d’IRPF d’ entre 1 i 2 punts en funció de les taules que s’aprovin a final d’any. Cal dir que, des del 05/07/2014 ja s’aplica la retenció del 15% als contribuents que desenvolupin activitats professionals, quan el volum de RI de l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 € anuals i representi més del 75% de la suma dels seus RAE i RT en l’exercici.
 • A partir de l’1 de gener de 2016, es consideraran Contribuents de l’IRPF les Societats Civils (SCPS) no subjectes a l’Impost sobre Societats (és a dir, les que no tenen objecte mercantil). Les seves rendes tributaran en seu del soci, en règim d’atribució de rendes. En la DT 19ª es regularà el Règim de Dissolució i Liquidació aplicable per a aquelles SCPS que, a partir de l’01.01.2016 compleixin els requisits per tributar per l’IS i optin per dissoldre’s.
 • Règim especial de «desplaçats» (l’anomenada “Llei Beckham”):  S’exclou d’aquest règim als esportistes professionals (a partir de l’01/01/2015). S’amplia el règim al desplaçament a territori espanyol com a conseqüència de la condició d’administrador d’una entitat quan no participi en el capital o quan la participació sigui menor al 25%. Se suprimeixen els requisits de que el treball s’hagi de realitzar efectivament en territori espanyol, que aquests treballs es realitzin per a una empresa o entitat resident a Espanya i que els RT no estiguin exempts de tributació per l’IRNR.  Se suprimeix també el requisit quantitatiu de que les retribucions previsibles no excedeixin de 600.000 €. Els tipus impositius marginals oscil·laran ara entre el 24% (per a una BL de fins 600.000,00 €) i un 47% (aplicable a Rendiments a partir de 600.000,01€). Aquests tipus impositius marginals disminueixen en el 2016, del 24% al 45%.
 • Obligació de declarar: No tindran obligació de declarar els perceptors de Rendiments íntegres del Treball per un import inferior a 12.000 €, la qual cosa suposa un increment del límit vigent establert en 11.200 €.
]]>