La recent Llei 14/2013, de 27 de setembre, “de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” ha suposat un canvi per a tots aquells estrangers que vulguin invertir a Espanya el seu capital, concedint-los un visat d’estància, o en el seu cas, de residència, si es compleix un d’aquests requisits:

  • Inversió inicial per un valor igual o superior a dos milions d’euros en títols de deute públic espanyol, o per un valor igual o superior a un milió d’euros en accions o participacions socials d’una empresa nacional, o dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.
Per a la concessió del visat de residència, en aquest supòsit, serà necessari que el sol·licitant acrediti haver realitzat la inversió en un període no superior a 60 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud.
  • L’adquisició de béns immobles a Espanya amb una inversió mínima de 500.000€, lliure de càrregues i gravàmens per cada sol·licitant.
Per aquesta concessió de visat serà necessari que el sol·licitant acrediti haver adquirit la propietat dels béns immobles mitjançant certificació amb informació continuada de domini i càrregues del Registre de la Propietat que correspongui.
  • Un projecte empresarial que s’hagi de desenvolupar a Espanya i sigui considerat com d’interès general, és a dir, que suposi creació de llocs de treball, o la realització d’una inversió amb impacte socioeconòmic de rellevància en l’àmbit geogràfic de destí o suposi una aportació rellevant a la innovació científica i/o tecnològica.
En aquest supòsit serà necessari que el sol·licitant aporti un informe favorable de la Oficina Econòmica y Comercial de l’àmbit de demarcació geogràfica del destí que constati que en el projecte empresarial presentat concorren raons d’interès general. La concessió del visat de residència per inversors serà expedit per les Missions Diplomàtiques i Oficines Consulars d’Espanya i constituirà títol suficient per a residir durant, com a mínim, un any. Si l’inversor estranger vol residir al país durant un període superior a l’any indicat, podran demanar una autorització de residència per inversors, que tindrà una validesa de dos anys, prorrogables per terminis d’igual durada. En aquest cas, s’haurà de complir tanmateix els següents requisits:
  1. Ser titular d’un visat de residència per inversors en vigor o trobar-se dins del termini dels 90 dies posteriors a la caducitat d’aquest.
  2. Haver viatjat a Espanya com a mínim un cop durant el període autoritzat per a residir.
  3. En el supòsit de compra d’immoble, s’haurà de demostrar que segueix sent el propietari de l’immoble.
]]>