Amb l’objectiu principal de protegir de forma adequada els drets dels consumidors, i per tal d’igualar i harmonitzar la seva situació en l’àmbit de la Unió Europea, s’ha modificat recentment la llei de consumidors i usuaris, tot incorporant al text vigent el contingut de normativa i resolucions judicials europees al respecte. Per part d’ADVISORIA s’ha analitzat l’abast d’aquesta modificació així com la seva incidència en les transaccions més habituals, com poden ser les compres via internet o via telefònica, en ser els àmbits en que el particular quedava més desprotegit. Precisament per evitar aquesta desprotecció, tot enfortint la situació del consumidor, aquesta modificació legal parteix, en primer lloc, de la unificació de conceptes, definint de forma concreta les diferents figures intervinents en aquestes transaccions, i regulant de forma acurada els drets que assisteixen les parts, sobretot al particular. El principal instrument mitjançant el qual s’articula la protecció del consumidor és el dret d’informació que se li ha de proporcionar. Així, la modificació detalla i concreta tots els extrems que s’han de donar a conèixer al particular per tal que aquest tingui ple coneixement de totes les condicions aplicables en cadascuna de les fases de la contractació, des de l’acceptació de l’oferta, fins l’entrega del producte, condicions tals com possibles càrrecs addicionals, formes d’entrega, risc de la mercaderia abans de l’entrega, etc. Aquest dret d’informació és bàsic i fonamental, traslladant-se a l’empresari -venedor, les conseqüències negatives del seu incompliment, fins al punt de poder-se resoldre la transacció en cas que no s’hagi facilitat al consumidor tota la informació necessària, tenint en compte que recau en l’empresari la càrrega de demostrar que s’ha facilitat aquesta informació imprescindible. Aquest extrem resulta especialment important en el cas que el consumidor rebi ofertes telefòniques doncs, en aquest cas, la transacció no es tindrà per consumada fins que no es faciliti al consumidor documentació escrita amb les condicions de contractació i consti, també per escrit, l’acceptació d’aquestes condicions. Respecte de l’execució del contracte i del dret de desistiment, destacar, com a principi general, que el consumidor ha de quedar total i absolutament indemne per raó de l’incompliment del venedor, podent arribar a reclamar danys i perjudicis per determinats incompliments i, respecte del dret de desistiment, els extrems més importants a tenir en compte són l’ampliació del seu termini d’exercici, així com el fet que, en cas de desistiment, queden també sense efecte, els contractes complementaris al de transacció principal, essent el més habitual el de finançament per l’adquisició, també amb total indemnitat pel consumidor. Finalment, es regulen també, per tal de limitar-les, les trucades telefòniques amb finalitats comercials, que són permeses dins determinats horaris i mai en festius o caps de setmana. En definitiva, atesa la proliferació de transaccions fora d’establiments comercials, i davant la desprotecció dels consumidors, aquesta modificació regula de forma unitària per l’àmbit de la comunitat europea, tots els extrems i condicions d’aquest tipus de transaccions des del punt de vista dels particulars, amb l’objectiu de dotar-los de la necessària seguretat jurídica per a la protecció dels seus interessos, destacant d’aquesta reforma el detall i la casuística a aplicar als variats supòsits que poden tenir lloc, oferint-se des d’ ADVISORIA assessorament professional especialitzat per tal d’analitzar, cas per cas, les possibilitats de protecció dels particulars davant qualsevol incidència a que pugi donar lloc qualsevol transacció d’aquest tipus.]]>