El passat dia 1 d’abril l’Agència Tributària Espanyola va donar el tret de sortida a la Campanya de la Declaració de la Renda i Patrimoni, exercici 2013, per a totes aquelles persones físiques obligades o si més no, interessades per motius econòmics, en dur-la a terme. Aquest esmentat 1 d’abril és la data en que el contribuent ja pot accedir telemàticament a l’obtenció del sempre controvertit esborrany, el qual pot ser confirmat directament pel mateix contribuent o prèviament modificat si adverteix de realitzar les correccions oportunes. Des del despatx ADVISORIA ADVOCATS I ECONOMISTES, SLP no som partidaris de confirmar alegrement aquest controvertible i en la gran majoria dels casos, incorrecte esborrany de la declaració, donat que suposa un considerable risc de fer malament una declaració i trobar-nos amb devolucions inferiors a les que realment ens corresponen o, el que és pitjor, amb omissions de rendiments que després ens poden dur a un incòmode requeriment i posterior penalització econòmica, per part de l’Agència Tributària. En els temps que corren no val la pena arriscar confirmant un esborrany del que tenim seriosos dubtes, doncs sempre és millor evitar maldecaps innecessaris consultant amb el nostre assessor fiscal de confiança. El termini per presentar tant la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com, si s’escau, la de l’Impost del Patrimoni (IP) corresponent a l’exercici 2013 és:

 • Del 23 d’abril i fins el 30 de juny, ambdós inclosos, si la presentació s’efectua per via electrònica a través d’Internet (o sigui, la via telemàtica).
 • Del 5 de maig i fins el 30 de juny, ambdós inclosos, si la presentació es realitza per altres mitjans no telemàtics (és a dir, via presencial davant l’Administració Tributària utilitzant el programa PADRE). Cal dir que aquest any, per primera vegada, no es podrà presentar la declaració amb els impresos omplerts a mà, de manera que l’Impost s’haurà de confeccionar forçosament per aquests “altres mitjans digitals no telemàtics”.
 • El termini de presentació finalitza el 25 de juny si el pagament de les declaracions a ingressar es fa mitjançant domiciliació bancària.
Per obtenir les dades fiscals o presentar les autoliquidacions via telemàtica, el contribuent, a banda de poder utilitzar el seu certificat digital o el DNI electrònic, aquest any gaudeix de la possibilitat d’emprar un nou sistema d’identificació, denominat “PIN 24H”, una mica més complexe que els altres dos procediments habituals. Quines novetats hem de tenir presents aquest exercici 2013, en quant a l’IRPF? Doncs totes aquelles modificacions fiscals fruit de la reforma aprovada en el 2012 i que van entrar en vigor l’1 de gener de 2013, però també altres que provenen de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors, bàsicament les següents:
 • La desaparició de la deducció en l’adquisició de l’habitatge habitual a partir de l’1 de gener de 2013, de manera que els adquirents no podran deduir-se la hipoteca ni en aquesta declaració ni en les següents. Això sí, els contribuents que van adquirir l’habitatge habitual en el 2012 o abans, mantenen encara el dret a la desgravació i es podran deduir fins al 15% de les quantitats invertides amb el límit de 9.040 euros. No es podran desgravar les aportacions als comptes-habitatge.
 • Augmenta la càrrega fiscal per als guanys especulatius. Des d’aquest 2013, els guanys i pèrdues patrimonials generats en un any o menys d’un any passen a formar part de la base imposable general, de manera que tributen al tipus marginal, gravamen que pot variar des del 24,75% al 52% (56% a Catalunya). Per contra, els guanys i pèrdues patrimonials generats en un termini superior a un any s’integraran en la base imposable de l’estalvi, que té tipus fixos més baixos. Així, el tipus impositiu serà del 21% per plusvàlues inferiors a 6.000 euros; el 25% per a les que es trobin entre els 6.000 euros i els 24.000 euros i del 27% per a les superiors a 24.000 euros.
 • Fi de l’exempció fiscal en l’IRPF dels premis organitzats per Loteries i Apostes de l’Estat i també per les Comunitats Autònomes, la Creu Roja i l’ONCE. El gravamen s’aplica als premis obtinguts en el 2013 i s’exigeix de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat. Només estan exempts del gravamen els premis d’import igual o inferior a 2.500 euros, mentre els que superen aquest import tributen a un 20% respecte de la part que excedeixi de 2.500 euros. No obstant això, l’ingrés d’aquest gravamen l’efectua l’entitat organitzadora (qui concedeix el premi), encara que els premis de loteries estrangeres també tributen i en aquest cas cal que sigui el contribuent qui els ingressi.
 • Els contribuents que iniciïn l’exercici d’una activitat econòmica i determinin el rendiment net de la mateixa d’acord amb el mètode d’estimació directa, podran reduir en un 20% el rendiment net positiu declarat d’acord amb aquest mètode. Aquesta reducció es pot portar a terme en el primer període impositiu en què el rendiment sigui positiu i en el període impositiu següent.
 • Els negocis que hagin gaudit del suport de familiars i amics també tenen avantatges fiscals. La llei d’Emprenedors estableix un nou incentiu fiscal en l’IRPF a favor dels «business Angels» o de les persones interessades en aportar capital per a l’inici d’una activitat («capital llavor»), de manera que es puguin crear noves empreses incorporant aquests inversors al seu accionariat per un termini d’entre tres i dotze anys. Aquest tipus d’inversions permet una deducció del 20% en la quota estatal de l’IRPF de la inversió realitzada en subscriure les accions o participacions de la societat, sent 50.000 euros anuals la base màxima de la deducció, limitada a una participació mai superior al 40% del capital de l’entitat.
 • Els contribuents que hagin satisfet quantitats abans l’1 de gener de 2013 per ampliar la superfície habitable de l’habitatge habitual o dur a terme obres per a la seva rehabilitació o adaptació per a les persones amb discapacitat, poden continuar deduint els imports pagats aquest any, sempre que les esmentades obres s’acabin abans de l’1 de gener de 2017. Aquesta desgravació ascendirà al 15% de l’import invertit amb un límit d’inversió anual de 9.040 euros per a ampliació i rehabilitació, mentre que la deducció per obres d’adaptació de persones amb discapacitat és del 20% (un 25% a Catalunya), amb un límit de 12.080 euros.
 • En quant a l’aplicació de la deducció per obres de millora en l’habitatge, tot i que aquesta deducció ha estat d’aplicació fins a 31 de desembre de 2012, en l’exercici 2013 encara es poden aplicar les quantitats pendents de deducció per excés sobre la base màxima de deducció.
 • Les aportacions i pagaments realitzats en l’àmbit de la previsió social pública o mutualitats tenen la consideració de despesa deduïble i necessari per a l’obtenció de rendiments del treball i d’activitats econòmiques. Ara ja s’han introduït els camps necessaris per a consignar les contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència.
 • S’elimina el límit de 15.500 euros aplicable a l’exempció de les prestacions per desocupació percebudes en la modalitat de pagament únic i en quedar exempt totalment l’import d’aquestes prestacions es deroga la regla especial d’imputació temporal.
 • Cal recordar també que hauran d’abandonar l’estimació objectiva (règim de mòduls), els empresaris persona física que exerceixin activitats econòmiques a les quals sigui d’aplicació la retenció de l’1 per cent, si el seu volum de rendiments íntegres ha superat en el 2012 els 50.000 euros anuals, sempre que a més representi més del 50 per cent del volum total de rendiments íntegres d’aquestes activitats; o que hagi superat els 225.000 euros anuals.
Pel que fa a l’Impost del Patrimoni, no hi ha cap variació en quant als mínims exempts aplicables a la Comunitat Autònoma de Catalunya, que continuen essent de 500.000,00 euros. Cal recordar que aquest tribut està cedit per l’Estat a les Comunitats Autònomes, que són les que regulen el mínim exempt, el tipus de gravamen, les deduccions i bonificacions de la quota.]]>