La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 30 de gener, va venir a modificar parcialment la Llei 19/2010, de regulació de l’Impost sobre Successions i Donacions. Aquesta nova regulació de l’Impost sobre Successions no ha suposat un canvi substancial en el tractament de l’impost ni suposarà tornar a la situació anterior a l’any 2010, en la que aquest impost comportava, en molts supòsits, una important càrrega fiscal i, en tots els supòsits, condicionava el valor dels béns que es fixava en les escriptures d’acceptació d’herència. La modificació bàsicament altera les bonificacions de la quota tributària. Fins el 31 de gener de 2014 existia una bonificació del 99% de la quota tributària per al cònjuge, descendents i ascendents, el que suposava no tributar per a una gran majoria de successions. La modificació introduïda, aplicable a les successions meritades a partir de l’1 de febrer de 2014, suposa que aquesta bonificació del 99 % serà sempre aplicable quan qui adquireixi per causa de mort sigui el cònjuge. I quan qui adquireixi siguin els descendents o ascendents, el percentatge de bonificació serà una mitja ponderada que dependrà de la base imposable de l’herència, i que anirà del percentatge màxim de bonificació del 99% fins al mínim del 20%. Per tant, i pel que fa a descendents i ascendents, quan més elevat sigui l’import dels béns que rebin, menys percentatge de bonificació podran aplicar. Cal tenir present que, independentment del valor econòmic del conjunt de l’herència i del nombre d’interessats en l’herència, cadascú tributa pel valor dels béns que rep. Cal fer esment que el legislador, conscient de les dificultats que pot comportar el pagament de l’impost de successions depenent de la composició dels béns heretats, estableix la possibilitat de sol·licitar un ajornament de fins a un any del pagament de les liquidacions practicades per causa de mort, sempre que en l’inventari de l’herència no hi hagi suficients diners efectius o béns fàcilment realitzables per a pagar les quotes liquidades i, excepcionalment, aquest ajornament podrà ser de dos anys en el cas de quotes de l’impost per fets imposables meritats en el període que va de l’1 d’agost de 2009 al 31 de desembre de 2015. No cal dir que l’impost de successions és un impost amb una evident càrrega ideològica i que sovint s’utilitza amb finalitats més polítiques que recaptatòries, potser per aquest motiu és un del impostos que ha estat sotmès a més modificacions en els darrers temps, amb la conseqüent inseguretat i dificultats de planificació fiscal per part dels contribuents.ontribuents.]]>