La llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, ha modificat el tipus de gravamen del Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD) aplicable a Catalunya, a partir del dia 1 de febrer de 2014, per a la constitució d’arrendaments no subjectes a IVA, és a dir, els arrendaments d’habitatge, tant si s’han celebrat en document privat, com en document públic. En concret, l’article 123 estableix un tipus fix (a diferència de l’anterior normativa que establia un escalat variable) del 0,3% sobre els arrendaments celebrats a partir de l’1 de febrer del 2014, i del 0’5% pels celebrats a partir de l’1 de gener del 2015. La base imposable estarà constituïda per la suma total de tot el termini de durada del contracte. Si no constés la durada del contracte, es computaran sis anys, sens perjudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar en cas de continuar vigent el contracte passats els sis anys. El subjecte passiu obligat a pagar l’impost és l’arrendatari, no obstant, existeix responsabilitat subsidiària a càrrec del propietari, en cas que l’arrendatari no compleixi amb la seva obligació de liquidació. El pagament s’haurà d’efectuar en el termini màxim d’un mes des de la data de celebració del contracte, mitjançant autoliquidació, a la delegació de l’Agència Tributària de Catalunya o a l’oficina liquidadora on es trobi l’immoble.]]>