El comerç electrònic va imposant-se cada cop més com una modalitat àgil i ràpida de transmissions de béns i de prestació de serveis per raó dels avantatges de tot tipus que ofereix a les petites empreses, en constituir un mètode assequible tant per ampliar mercat, com per optimitzar recursos, com per fidelitzar clientela. Però l’exercici d’aquesta activitat ha de donar estricte compliment a tota una sèrie de requeriments legals i, entre ells, bàsicament, els que es preveuen a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, i en la legislació en matèria de consumidors i usuaris. Aquests extrems, que sovint són desconeguts i ignorats, faciliten la proliferació de reclamacions de consumidors i usuaris i, fins i tot, la imposició de sancions administratives, el que genera una pèrdua de prestigi, perjudicant el posicionament en el mercat i el funcionament de l’activitat. Aquests requeriments i requisits legals tenen per finalitat fonamental garantir que consumidors i usuaris siguin exhaustivament informats de tots els aspectes de l’activitat, i que les dades personals que han de facilitar seran tractades amb total privacitat, tot tenint en compte que tot consumidor ha de facilitar sovint dades econòmiques o bancàries que, evidentment, han de ser objecte d’un tractament que garanteixi la més total i absoluta confidencialitat. L’oferiment d’aquesta informació permet que el consumidor presti el seu consentiment per concloure l’operació amb ple coneixement de causa de totes les obligacions que assumeix, i de tots els drets que adquireix. Només oferint aquesta imatge de rigor i seriositat, i de garantia de respecte i compliment dels drets dels consumidors, es genera la suficient seguretat i confiança que permet la fidelització de la clientela. Des d’ADVISORIA assessorem els empresaris que exerceixen activitats en aquesta modalitat, amb la finalitat que els seus llocs web donin degut compliment als requeriments legals aplicables, possibilitant així la protecció davant reclamacions de particulars i davant eventuals sancions administratives. A més a més, l’estricte compliment de la legislació aplicable constitueix una eina eficaç per tal de generar l’esmentada imatge de rigor que permet un millor posicionament en el mercat, tot marcant diferències amb els competidors més immediats, en oferir un plus de qualitat i garantia. Així mateix, des d’ADVISORIA prestem l’assessorament necessari als consumidors i usuaris d’aquesta modalitat de comerç, per a la defensa dels seus drets, tant en l’àmbit de la protecció de les dades personals que faciliten, als efectes de garantir la seva seguretat i confidencialitat, com en l’exercici dels drets que es deriven de la legislació de consumidors i usuaris. En definitiva, si bé l’exercici d’activitats en aquesta modalitat és àgil, ràpid i eficaç des de tots els punts de vista, el cert és que, per tal d’optimitzar-ne l’exercici i obtenir així els avantatges que ofereix l’e-comerç, és imprescindible donar compliment als requeriments legals d’aplicació, actualitzant-los degudament per ajustar-los a les noves normatives d’aplicació.]]>