Actualment un dels principals i més importants actius de qualsevol empresa o de qualsevol emprenedor, i que sovint no és suficientment valorat ni, sobretot, suficient i adequadament protegit, és tot allò que podem anomenar “intangibles”, i que són tot aquell conjunt de mètodes innovadors, nous processos de fabricació o producció, nous productes, marques i noms comercials, sense deixar de banda el software. Molt sovint aquests intangibles són els que permeten a una empresa o a un emprenedor marcar la diferència amb els competidors més directes i, per tant, optimitzar els seus recursos per obtenir altes rendibilitats i millor posicionament en el mercat. Per assolir aquestes finalitats resulta imprescindible protegir de forma adient i adequada aquests elements i, per això, cobra gran rellevància l’aplicació dels instruments i procediments jurídics previstos en la legislació de patents i marques així com la de drets d’autor, que és la que permet protegir i “blindar” la titularitat de qualsevol innovació pel que fa, entre d’altres, a processos, productes o serveis que ofereixi i comercialitzi qualsevol empresa. Aquesta protecció jurídica, a la vegada, permet identificar, posicionar i individualitzar l’intangible de que es tracti als efectes de defensa davant qualsevol competidor que no gaudeixi d’aquesta protecció. Des del punt de vista jurídic tots aquest intangibles són regulats mitjançant el conjunt de normes relativa a la Propietat Industrial i Intel•lectual que tenen per objecte la regulació i protecció de, entre d’altres, els dissenys industrials, les patents i models d’utilitat, els signes distintius com les marques i els noms comercials, així com les creacions originals. La finalitat bàsica d’aquests blocs legislatius és la configuració d’aquests intangibles com a veritables drets que permetin al seu titular l’exclusivitat en el seu ús, el que ofereix tot un ventall d’avantatges enfront de la competència directa, tant des del punt de vista ofensiu com defensiu. Pel que fa als drets de Propietat Industrial, la seva titularitat suposa ostentar un dret exclusiu a impedir que els competidors comercialitzin productes idèntics o fins i tot similars, i que utilitzin un nom comercial o una marca idèntics o similars. Aquesta exclusivitat determina avantatges comercials de millor posicionament en el mercat, permet comercialitzar el concret intangible mitjançant l’atorgament de llicències a tercers pel seu ús o la concertació de franquícies i, fins i tot, obre la possibilitat d’obtenció de finançament, en oferir a les entitats bancàries una garantia d’exclusivitat del producte, del servei o de la marca. Aquest bloc legislatiu de la Propietat Industrial regula també la PROTECCIÓ de tots aquests intangibles davant de tercers, constituint el pas previ i necessari per a l’obtenció d’aquesta protecció la inscripció en els corresponents registres tant a nivell nacional, com comunitari com internacional. Per tal que els sistemes de regulació i protecció legalment previstos despleguin tots els seus efectes positius, cal delegar la correcta gestió i aplicació de tots aquests blocs normatius en els professionals amb coneixements sobre la matèria i, en aquest sentit, ADVISORIA compta amb un equip de professionals suficientment formats per tal d’oferir a les empreses i emprenedors el necessari assessorament per posar en valor els seus intangibles, acompanyant-los i assessorant-los des del inici del procés legal en tot allò tendent a la seva protecció atenent al tipus d’innovació i/o signe distintiu, mitjanant la redacció de la documentació necessària, amb el contingut legalment exigit per a la seva correcta inscripció en els corresponents registres, comptant també amb les professionals adients per assessorar en la comercialització posicionament en el mercant del concret “actiu” i, assumint la defensa del titular del intangible en casos –fins i tot judicials- que es posi en qüestió aquesta titularitat. En conclusió doncs, ADVISORIA aconsella posar en valor tot el conjunt d’intangibles de les empreses i emprenedors individuals i, per això, ofereix la prestació dels serveis jurídics adients i necessaris per a la correcta aplicació de la normativa legal que permet protegir-los, convertint-los així en un valor i en un veritable actiu que els permeti millorar el rendiment, a tots nivells, i obtenir així un posicionament en el mercat individualitzat i diferenciat de la competència.]]>