Determinades Directives Europees van establir l’obligatorietat dels estats membres de la Unió Europea de crear un òrgan independent competent per conèixer els recursos en matèria de contractació pública. En l’àmbit de les comunitats autònomes aquestes poden crear un òrgan independent, unipersonal o col•legiat per resoldre els recursos especials en matèria de contractació. A l’any 2011, a Catalunya es va crear l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, com a òrgan administratiu unipersonal especialitzat que actuà amb plena independència funcional en l’exercici de les seves competències, ara bé, la mateixa llei preveia que si el volum i especificitat dels assumptes que són competència de l’Òrgan aconsellaven la modificació del seu caràcter unipersonal, aquest podia ser transformat en un òrgan col•legiat amb la denominació de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Per Decret 221/2013, de 3 de setembre, es va passar a regular aquest Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, aprovant la seva organització i funcionament. La creació d’aquest òrgan administratiu ha suposat un notable avenç en el control i rigor dels procediments de contractació que hi tenen accés ja que, com a òrgan independent, objectiu i imparcial, no està subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades. Les normes de procediment del recurs especial en matèria de contractació pública, estableixen uns terminis breus que combinats amb l’aprofitament dels mitjans telemàtics en la presentació i recepció d’escrits, fa que aquesta sigui una via ràpida i eficaç per recórrer els actes del procediment de contractació ja que, si el recurs és considerat procedent i s’estima, la resolució es pronunciarà sobre l’anul•lació de les decisions il•legals adoptades durant el procediment d’adjudicació del contracte, incloent la supressió de les característiques tècniques, econòmiques o financeres discriminatòries contingudes a l’anunci de licitació, anunci indicatiu, plecs, condicions reguladores del contracte i qualsevol altre document relacionat amb la licitació o adjudicació, així com, si s’escau, sobre la retroacció de les actuacions. Pels professionals que acompanyem als nostres clients en els procediments de contractació administrativa, la creació d’aquest òrgan administratiu especialitzat, competent per conèixer el recurs especial en matèria de contractació, ha suposat un enorme avantatge ja que, amb anterioritat únicament cabia la interposició de recurs davant de la mateixa administració pública afectada o acudir a la via judicial, amb els conseqüents inconvenients de costos i temps que això suposava.]]>