Procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració La manca de recursos econòmics de les administracions, especialment dels ajuntaments, determina que cada cop incompleixin més sovint amb les seves obligacions de manteniment i conservació del paviment de carrers i places i, en general, de tot el mobiliari urbà, el que determina que resulti més evident la seva degradació i mal estat, amb esvorancs, peces escantonades o malmeses, paviment lliscant, i tantes altres incidències que afecten la seguretat, sobretot dels vianants. Aquesta degradació general de carrers i places constitueix la causa de freqüents caigudes i incidents de tota mena, que poden comportar conseqüències perjudicials de diversa gravetat pels particulars, sobretot pels vianants que, molt sovint, no exerciten el seu legítim dret de reclamar la corresponent indemnització davant l’administració que correspongui que, en la majoria dels casos, són els ajuntaments, ja que són els responsables directes de tenir cura que carrers, places i, en general, tot el mobiliari urbà estigui en condicions aptes i suficients per garantir la seguretat dels usuaris. És per això que és important tenir en compte que, qualsevol incident a la via pública que estigui causat per aquesta manca de manteniment i que comporti la producció de danys, sigui quina sigui l’entitat d’aquests danys, genera el dret a reclamar a l’administració la corresponent indemnització, tot tenint en compte que les administracions tenen concertades pòlisses de responsabilitat civil amb companyies d’assegurances amb solvència suficient per fer-se càrrec del pagament dels imports que puguin correspondre a qui pateixi una incidència d’aquest tipus. Així, qualsevol ciutadà que sofreixi qualsevol tipus de dany o perjudici, avaluable econòmicament i que porti causa del mal funcionament d’un servei públic, com és el de manteniment i conservació de la via pública, pot exercitar l’acció anomenada Reclamació de Responsabilitat Patrimonial de l’Administració. Aquesta acció s’inicia davant la pròpia administració responsable, mitjançant la presentació d’una reclamació amb prova dels danys soferts i el cost de la seva “reparació”, en un termini màxim d’un any des de l’ocurrència de l’accident. Aquesta petició és avaluada per l’administració –que habitualment la trasllada directament a la companyia asseguradora que correspongui-, i dóna lloc a una resolució administrativa que pot o no reconèixer el dret del particular a percebre la indemnització que reclama. En ocasions la reclamació és estimada per la pròpia administració i, en altres, és desestimada, en quin cas queda oberta la via judicial, davant la jurisdicció del contenciós – administratiu –jurisdicció especialitzada en conflictes entre particulars i administracions- que tramita un procediment judicial que finalitza amb la corresponent sentència que, en moltes ocasions, fixa i determina la responsabilitat de l’administració i la quantia en què el particular ha de ser indemnitzat. A més, és pràctica habitual, que l’administració responsable, després d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per mal estat de la via pública o del mobiliari urbà, procedeixi de forma gairebé immediata a la reparació dels elements públics malmesos que han estat causa del dany sofert, el que implica que la interposició d’aquest tipus de reclamacions repercuteixi també a nivell general. Advisoria compta amb professionals amb una dilatada experiència en la interposició, seguiment i tramitació d’aquets tipus de procediments, tant en via administrativa com en via judicial, havent obtingut un índex elevat de resultats favorables, que han estat rescabalats de forma suficient pels perjudicis soferts, mitjançant el cobrament de la corresponent indemnització.]]>