El passat 1 de gener de 2022 va entrar en vigor la L 21/2021 en la qual es modificava la Llei General de la Seguretat Social per a intentar igualar l’accés a la prestació de viudetat entre les parelles de fet i els matrimonis legals.

Pensió de viudetat ordinària.

Detallem a continuació les NOVETATS principals en matèria de reconeixement del dret amb caràcter vitalici als qui es trobin units com a parella en el moment de la defunció d’un dels seus membres:

  • Es considera parella de fet la formada pels qui, sense trobar-se impedits per a contreure matrimoni, no tinguin constituïda amb una altra persona ni matrimoni ni parella de fet.
  • El membre de la parella supervivent podrà accedir a la pensió de viudetat sense necessitat d’acreditar un període mínim de convivència sempre que existeixin fills en comú. Només serà necessari l’acreditació de la constitució de la parella de fet.
  • S’elimina qualsevol referència a la necessitat de dependència econòmica, la qual s’exigia anteriorment com a requisit per a l’accés a la prestació de la parella supervivent.
  • Es regulen les conseqüències de la defunció d’un dels membres de la parella. De fet, en el cas que aquesta s’hagués extingit amb anterioritat al fet causant, a conseqüència de la voluntat d’un o tots dos convivents, igualant-lo d’aquesta manera al que s’estableix en els supòsits de separació o divorci.

Així mateix, i dins de les novetats d’aquesta norma, s’estableix una pensió temporal per a la parella supervivent. Una novetat vàlida per casos en què no es pugui accedir a la pensió vitalícia, ja sigui per no acreditar la inscripció com a parella de fet o perquè es va constituir amb menys de 24 mesos d’antelació a la data de la defunció d’un d’ells.

CASOS EXCEPCIONALS

Dins de la mateixa norma es regula la possibilitat d’accedir a la pensió de viudetat, encara que la defunció d’un dels convivents s’hagi donat abans del 01 de gener de 2022, data de l’entrada en vigor de la norma, sempre que es donin les següents circumstàncies:

  • Que en la data de la defunció no es tingui dret a la pensió de viduïtat.
  • Que el beneficiari pugui acreditar, en el moment de la defunció del convivent, l’existència de parella de fet.
  • Que no tingui reconegut dret a cap pensió contributiva de la Seguretat Social.

Aquestes sol·licituds poden presentar-se com a alta l’1 de gener i la prestació que es reconegui tindrà efectes des del primer dia del mes següent a la sol·licitud.