L’últim cens de població i habitatges realitzat per l’Institut Nacional d’Estadística va reflectir que més de la meitat dels edificis residencials d’aquest país són anteriors a l’any 1980. Igualment, si s’analitza la qualitat energètica del parc d’edificis, s’observa que més del 81% dels edificis tenen una qualificació energètica de lletres “E”, “F” o “G” (les pitjors qualificacions) en termes d’emissions, i augmentant aquest percentatge fins al 84,5% dels edificis en el cas de consum energètic. Al contrari, aquells edificis amb una qualificació energètica òptima, la lletra “A”, només representen el 0,3% del total en el cas d’emissions, i del 0,2% en el cas de consum energètic.

Amb aquestes dades sobre la taula, és evident que el parc d’edificis nacional té un enorme potencial de millora energètica, tant en termes d’emissions com de consum. I és per aquest motiu, que el Govern Espanyol està promocionant nous plans nacionals enfocats a millorar aquesta situació i respondre als reptes marcats en les estratègies i exigències establertes per la Unió Europea.

Per impulsar aquests Plans i altres amb objectius similars, s’utilitzarà el nou instrument que està impulsant la Unió Europea, els anomenats fons Next Generation EU, que permetrà a Espanya mobilitzar un volum d’inversió mai vist. 

Doncs bé, una primera actuació enfocada a resoldre els problemes energètics de les edificacions d’aquest país, ve redactada a través del Reial Decret-Llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificacions en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta nova llei estableix 3 noves deduccions temporals en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) enfocades, precisament, a la millora energètica dels habitatges i de les edificacions, aplicables sobre les quantitats invertides en les corresponents actuacions que permetin assolir determinats estalvis energètics de l’habitatge habitual, dels habitatges destinats a l’arrendat i en les edificacions residencials.

1.- La primera deducció serà aplicable per aquelles inversions realitzades des de la data d’entrada en vigor de la llei, el 6 d’octubre de 2021, fins al 31 de desembre de 2022. I permetrà una deducció fiscal del 20% de les quantitats satisfetes, fins a un màxim de 5.000 € per habitatges, d’aquelles obres de rehabilitació energètica que permetin una reducció d’almenys un 7% de la demanda de calefacció i refrigeració. Aquesta reducció de consum haurà d’estar certificada per un tècnic després de la finalització de les obres, respecte a la certificació prèvia a l’inici de les actuacions.

2.- La segona deducció també serà aplicable per aquelles inversions fetes des de la data d’entrada en vigor de la llei, el 6 d’octubre de 2021, fins al 31 de desembre de 2022. En aquest cas, es permetrà la deducció fiscal del 40% de les quantitats satisfetes, fins a un màxim de 7.500 € anuals, sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable, o bé, s’aconsegueixi una qualificació energètica de lletra “A” o “B”. L’acreditació d’aquestes circumstàncies es durà a terme igualment a través de la certificació d’un tècnic. Aquesta certificació haurà de ser expedida amb anterioritat a l’1 de gener de 2023.

Recordem que, tant la primera deducció, com la segona, es podran aplicar sobre aquelles inversions fetes en l’habitatge habitual del contribuent, o de qualsevol altre habitatge de la seva propietat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment, o bé, amb expectativa d’arrendar-lo, sempre que, en aquest últim cas, l’habitatge s’acabi arrendant amb anterioritat al 31 de desembre de 2023.

3.- Per últim, la tercera deducció serà aplicable en aquelles inversions realitzades en edificis complerts entre la data d’entrada en vigor de la llei, el 6 d’octubre de 2021, fins al 31 de desembre de 2023 (un any més que les anteriors). Es podran deduir el 60% de les inversions fetes, amb un límit anual de 5.000 € i un màxim de 15.000 €. A diferència de les anteriors deduccions, aquesta està destinada a aquelles obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica que es facin en edificis complets d’ús residencial. I s’aplicarà si s’obté alguna de les dues condicions següents:

  • Una reducció mínima del 30% del consum energètic, o bé,
  • La millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una qualificació de lletra “A” o “B”.

Com en els casos anteriors, l’acreditació dels requisits es farà a través de l’obtenció de la corresponent certificació d’un tècnic. I la deducció es repartirà equitativament entre els propietaris en funció de la seva participació.

Consideracions comunes a les 3 deduccions:

  • En cap cas, una mateixa obra realitzada a un habitatge donarà dret a aplicar-se simultàniament dues deduccions.
  • No donaran dret a practicar les deduccions previstes en els punts 1 i 2 anteriors, quan l’obra es dugui a terme en les parts d’un habitatge afectes a una activitat econòmica, places de pàrquing, trasters, jardins, parcs, piscines o instal·lacions esportives.
  • La base de les deduccions previstes en els 3 punts anteriors estaran constituïdes pel total de les inversions fetes i que s’hagin satisfet mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancaria, xec nominatiu, o ingrés en comptes d’entitats de crèdit titularitat de les persones o entitats que hagin executat les obres. En cap cas, seran deduïbles aquelles quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal, és a dir, en efectiu.

Ajuts Exempts de tributació en IRPF

Per últim, el mateix Decret-Llei 19/2021, de 5 d’octubre, estableix en el seu article 1.TRES, que en els exercicis 2021 i següents, no s’integraran a la Base imposable de l’IRPF, les ajudes concedides en virtut dels següents programes:

  1. Real Decret 691/2021, de 3 d’agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes.
  2. Real Decret 737/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula el programa d’ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa a les ajudes d’aquest programa a les comunitats autònomes de Ceuta i Melilla.
  3. Real Decret 85.3/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest fet significa que tots aquells contribuents que durant l’exercici 2021 i següents puguin beneficiar-se de les ajudes directes que atorguen tots aquests Plans destinats a la rehabilitació d’habitatges, no tributaran per ells en IRPF, en queden exempts.

Si preciseu més informació respecte a aquestes noves deduccions en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, podeu contactar amb el nostre departament d’IRPF, que us atendrà i resoldrà qualsevol dubte que tingueu.