L’assetjament sexual i per raó de sexe, així com tot el tracte desfavorable relacionat amb l’embaràs, la maternitat, paternitat o altres cures de familiars, es considera discriminatori i està expressament prohibit per la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, regulat al seu article 48.

Actualment al món laboral i en les organitzacions ens trobem que hi ha molta manca d’informació sobre aquesta matèria, però totes les empreses estan obligades a vetllar per la consecució d’un ambient adequat a la feina, lliure de comportaments indesitjats de caràcter o connotacions sexuals o qualsevol altre dels seus vessants, i, adoptarà mesures oportunes als efectes.

Per poder complir amb aquests objectius és necessari elaborar i implantar d’un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral, així com iniciar campanyes per sensibilitzar a totes les persones de l’organització.

El passat mes d’octubre, el Ministeri d’Igualtat, a través de l’Institut de les Dones, va publicar un manual de referència per la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral. Un model és específic per aquelles empreses obligades a dissenyar un Pla d’Igualtat i l’altre model és per la resta d’empreses.

Cada model s’ha configurat com un instrument eficaç i directament aplicable per l’empresa per la gestió de l’assetjament sexual i per raó de sexe dins de la seva organització.

L’assetjament sexual pot ser constitutiu de delicte conforme al previst al Codi Penal.

Per a més informació, contacta amb nosaltres al 93 870 18 66 o envií un correu electrònic a monicasantiago@advisoria.cat.