Aquesta controvertida qüestió ha estat resolta pel Tribunal Suprem en sentència de 27 de maig de 2021 (Tribunal Supremo (Social), sec. 1ª, S 27-05-2021, nº 582/2021, rec. 182/2019).

En aquest procediment de conflicte col·lectiu, els sindicats demandants sol·licitaven que es declarés com a contrària a dret la pràctica empresarial consistent a descomptar directament de les nòmines mensuals dels treballadors els retards en el fitxatge d’entrada, i, en conseqüència, que es declarés el dret dels treballadors a què els hi fossin abonades les diferències salarials que els hagués pogut ocasionar aquesta pràctica.

L’empresa efectuava un descompte en la nòmina mensual dels treballadors corresponent al període durant el qual els treballadors s’havien absentat del seu lloc de treball de forma injustificada, això com descomptant els minuts de salari per falta de puntualitat.

El Tribunal Suprem declara en aquesta sentència que l’empresa no està obligada a abonar el salari corresponent al temps en què el treballador no presta serveis per causa imputable únicament a ell i, per tant, que l’empresa sí que pot descomptar de la nòmina les faltes de puntualitat dels treballadors.

I ho argumenta dient que ‘’el salari retribueix el treball efectiu o el temps de descans computable com de treball, segons l’art. 26.1 de l’Estatut dels Treballadors. L’art. 30 de l’ET estableix que el treballador conservarà el dret al seu salari si no presta serveis per causa imputable a l’empresari i no al treballador. En el cas contrari, si la falta de prestació de serveis és imputable únicament al treballador, per exemple incorporant-se al seu lloc de treball amb retard sense causa justificada, no concorre la prestació de serveis laborals que comporta la meritació de la retribució.’’

És a dir, durant el temps en què el treballador no presta serveis laborals sense cap justificació, tenint obligació de fer-ho, el caràcter sinal·lagmàtic del contracte de treball suposa que no es meriti salari, sense que això suposi una multa.

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats en dret laboral.