La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, té la finalitat d’establir nous canals eficients contra la delinqüència, la corrupció i les irregularitats tant en el sector públic com en les empreses del sector privat.

Dins de l’entorn del compliance o compliment normatiu, la implantació del «Whistleblowing» o ‘’canal de denúncia interna’’ és una peça clau en la implantació d’un model efectiu de compliment normatiu per a evitar responsabilitats penals de les persones jurídiques en els àmbits laborals o financers.

L’obligació d’existència d’un canal intern de denúncies serà obligatori per a les entitats públiques, però també per a les empreses privades amb 50 o més persones treballadores.

Els procediments dels canals de denúncia interna inclouran:

a) canals per a rebre denúncies que estiguin dissenyats, establerts i gestionats d’una forma segura que garanteixi que la confidencialitat de la identitat del denunciant i de qualsevol tercer esmentat en la denúncia estigui protegida, i impedeixi l’accés a ella al personal no autoritzat;

b) un justificant de recepció de la denúncia al denunciant en un termini de set dies a partir de la recepció;

c) la designació d’una persona o departament imparcial que sigui competent per a seguir les denúncies, que podrà ser la mateixa persona o departament que rep les denúncies i que mantindrà la comunicació amb el denunciant i, en cas necessari, sol·licitarà a aquest informació addicional i li donarà resposta;

d) un termini raonable per a donar resposta, que no serà superior a tres mesos a partir del justificant de recepció;

e) informació clara i fàcilment accessible sobre els procediments de denúncia externa davant les autoritats competents.

La protecció del denunciant ha d’estendre’s també a altres categories de persones físiques que, sense ser treballadors, puguin exercir un paper clau a l’hora de denunciar infraccions i que puguin trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica en el context de les seves activitats laborals, tals com proveïdors, contractistes, etc., així com a aquelles persones quina relació laboral encara no hagi començat, és a dir, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

Per a assegurar la bona fi del sistema, s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per a prohibir totes les formes de represàlia enfront dels denunciants, incloses les amenaces i les temptatives de represàlia, ja siguin directes o indirectes, i, en particular, en forma d’acomiadament, sancions, degradació o denegació d’ascensos, canvis del lloc de treball, etc.

Terminis per a tenir implementat el canal de denúncia interna:

  • Per al sector públic i empreses amb més de 250 persones treballadores: Com a màxim el 17 de desembre de 2021.
  • Per a les empreses del sector privat que tinguin de 50 a 249 persones treballadores: Com a màxim el 17 de desembre de 2023.

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats.

LAST ENTRIES

Las ocupaciones ilegales, en el punto de mira

Catalunya es la comunidad autónoma que registra más ocupaciones, según los datos del Ministerio del Interior publicados a principios de 2022. Así mismo, de los casos producidos en territorio catalán, un 74%, se concentran en la provincia de Barcelona, especialmente, a...

Novetats a la campanya de la RENDA 2021

El 6 d’abril s’iniciava la campanya de Renda 2021. Una campanya que no introduirà grans canvis tècnics a l’hora de fer-ne la presentació, tot i que sí que es mantindran tots aquells que es van introduir en campanyes anteriors. Sí que s’han introduït alguns canvis...

NEWSLETTER

ADVISORIA WITH THE SPORT

DEVELONICS TECHNOLOGY PARTNER