El passat 31 de desembre de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, que estableix els principis i procediments per a garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol conducta de discriminació que pugui atemptar contra la dignitat de les persones.

La norma catalana tracta d’eliminar qualsevol discriminació que pugui donar-se per raó del lloc de naixement; procedència, nacionalitat o pertinença a una minoria nacional; raça, color de pell o ètnia; opinió política o d’una altra índole; religió, conviccions o ideologia; llengua; situació econòmica o administrativa o classe social; sexe, orientació, identitat sexual i de gènere o expressió de gènere; edat; malaltia, discapacitat o diversitat funcional, o per qualsevol altra circumstància de la condició humana.

Així mateix, pretén promoure l’eradicació del racisme i la xenofòbia; de l’antisemitisme, la islamofòbia, la arabofòbia, la cristianofòbia, la judeofòbia o el antigitanisme; de la aporofòbia i l’exclusió social; del sexisme; de l’homofòbia, la transfòbia, la bifòbia o la intersexofòbia i totes aquelles formes de discriminació que malauradament es produeixen en la nostra societat.

Amb aquesta finalitat la norma regula els drets i les obligacions de les persones físiques i de les persones jurídiques, tant públiques com privades, i estableix els principis d’actuació que han de regir les mesures dels poders públics destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació, directa o indirecta, tant en el sector públic com en l’àmbit privat.

En aquest sentit, es crea l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació per a vetllar pel compliment d’aquesta norma, que haurà de rendir comptes davant el Parlament.

També serà rellevant el Centre de Memòria Històrica i Documentació de la Discriminació, que serà l’organisme encarregat de la custòdia d’arxius, registres i documents, inclosos documents audiovisuals, de les entitats que lluiten contra la discriminació en l’àmbit social, polític i cultural. Els fons documentals dipositats en aquest Centre han de ser de lliure accés per a la ciutadania.

Una altra funció important serà la que durà a terme l’Observatori de la Discriminació, que haurà d’elaborar anàlisi i proporcionar informacions objectives i comparables sobre els fets esdevinguts en l’àmbit territorial de Catalunya que puguin suposar una forma de discriminació, d’intolerància o de conductes d’odi, amb l’objectiu de proposar l’adopció de mesures i accions específiques.

I per donar compliment a tot l’anterior, la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació serà l’espai de participació ciutadana i esdevindrà l’òrgan consultiu de les administracions públiques en aquesta matèria.

Tots aquests mecanismes que introdueix aquesta llei poden resultar una eina efectiva a fi de protegir a les persones o col·lectius discriminats i ha de suposar un pas més per erradicar aquestes actituds i comportaments que no poden tenir cabuda en una societat lliure.

LAST ENTRIES

Las ocupaciones ilegales, en el punto de mira

Catalunya es la comunidad autónoma que registra más ocupaciones, según los datos del Ministerio del Interior publicados a principios de 2022. Así mismo, de los casos producidos en territorio catalán, un 74%, se concentran en la provincia de Barcelona, especialmente, a...

Novetats a la campanya de la RENDA 2021

El 6 d’abril s’iniciava la campanya de Renda 2021. Una campanya que no introduirà grans canvis tècnics a l’hora de fer-ne la presentació, tot i que sí que es mantindran tots aquells que es van introduir en campanyes anteriors. Sí que s’han introduït alguns canvis...

NEWSLETTER

ADVISORIA WITH THE SPORT

DEVELONICS TECHNOLOGY PARTNER