L’article 36 de Reial Decret Llei 11/2020 estableix algunes mesures de protecció dels consumidors i usuaris, aplicables a determinats contractes en els quals l’execució ha estat impossible a conseqüència de l’estat d’alarma i de les mesures adoptades per a la contenció de la pandèmia.

Concretament, l’Article 36.4 del RDL regula els contractes de viatge combinat cancel·lats a conseqüència de la COVID-19. En aquests casos, l’organitzador del viatge o, en el seu cas el minorista, podran lliurar al consumidor o usuari un val per ser utilitzat dins del termini d’un any des de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, per a la mateixa quantitat reemborsada.

Transcorregut el període de vigència d’aquest val, i en cas que no hagi estat utilitzat, el consumidor podrà sol·licitar el cobrament complet de qualsevol pagament que hagi realitzat anteriorment. En cas d’oferir un val substitutori temporal, aquest haurà de comptar amb el suficient suport financer per garantir la seva execució en qualsevol moment.

No obstant això, l’organitzador del viatge, o si escau el minorista, haurà de procedir a efectuar el reemborsament als consumidors i usuaris en el cas que aquests hagin sol·licitat la resolució del contracte, tal i com es preveu en l’apartat 2 de l’article 160 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Això sí, sempre que els proveïdors de serveis, inclosos en el contracte de viatge combinat, hagin procedit a la devolució total de l’import corresponent als seus serveis.

En el supòsit que només alguns dels proveïdors de serveis del viatge combinat efectuïn la devolució a l’organitzador o el minorista, o la quantia retornada per cadascun d’ells sigui parcial, el consumidor o usuari tindrà dret al reemborsament d’una part corresponent a les devolucions efectuades, sent descomptat de l’import del val lliurat per la resolució del contracte.

L’organitzador o el minorista, ha d’efectuar el reemborsament en un termini inferior a seixanta dies des de la data de la resolució del contracte o des d’aquella en què els proveïdors de serveis hagin procedit a la seva devolució.

LAST ENTRIES

Las ocupaciones ilegales, en el punto de mira

Catalunya es la comunidad autónoma que registra más ocupaciones, según los datos del Ministerio del Interior publicados a principios de 2022. Así mismo, de los casos producidos en territorio catalán, un 74%, se concentran en la provincia de Barcelona, especialmente, a...

Novetats a la campanya de la RENDA 2021

El 6 d’abril s’iniciava la campanya de Renda 2021. Una campanya que no introduirà grans canvis tècnics a l’hora de fer-ne la presentació, tot i que sí que es mantindran tots aquells que es van introduir en campanyes anteriors. Sí que s’han introduït alguns canvis...

NEWSLETTER

ADVISORIA WITH THE SPORT

DEVELONICS TECHNOLOGY PARTNER