Ahir es va publicar al BOE l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat.

En relació amb els comerços, s’estableix que, a partir d’avui dilluns dia 4 de maig, podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagués suspès després de la declaració de l’Estat d’alarma en virtut del que es disposa en l’article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, a excepció d’aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d’aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es trobin dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l’exterior.

Aquestes mesures estan emmarcades dins de la Fase 0 del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat, aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 d’abril, que anirà evolucionant a les següents fases segons l’afectació que el COVID-19 tingui en cada província.

Es preveu que en la Fase I, que segons les previsions del Govern espanyol s’iniciarà el dilluns 11 de maig, es permetrà l’obertura del comerç minorista sense les restriccions següents però complint, en tot cas, un aforament limitat i la distància de dos metres entre clients.

Els requisits per a la reobertura en aquesta Fase 0 que s’inicia avui són els següents:

a) S’establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d’espera a l’interior d’aquests.

b) Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.

c) S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu.

Tots aquests establiments i locals podran establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés.

Els desplaçaments als establiments i locals als quals es refereix aquest article podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en aquest.

Aquests establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques.

No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:

a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19.

b) Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

L’empresa haurà de de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per a prevenir el contagi del COVID19.

En aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual (EPI’s) adequats al nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball i també a disposició del públic, gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó.

L’ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors. Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client serà d’almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.

En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

En els establiments en els quals sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques al terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.

En referència a les activitats d’hostaleria i restauració en aquesta Fase 0 que s’inicia avui, s’estableix que podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili, que ja estaven permesos fins a la data d’avui, i també mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum a l’interior dels locals.

En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o per Internet i l’establiment fixarà un horari de recollida d’aquest, evitant aglomeracions en els voltants de l’establiment.

Així mateix, l’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament. En tot cas, haurà de garantir-se la deguda separació física de dos metres o, quan això no sigui possible, amb la instal·lació de taulells o mampares.

En la següent Fase I, que previsiblement s’iniciarà el proper dilluns 11 de maig i que tindrà una durada de dues setmanes sempre condicionat a l’evolució de la pandèmia, es permetrà l’obertura de terrasses amb un aforament limitat.

En la Fase II, prevista per al 25 de maig, segons l’evolució provincial, es permetrà el servei de taules a l’interior dels bars i restaurants, amb aforament limitat que es concertarà en les següents setmanes.

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats.