El Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, implanta les mesures d’acció per gestionar la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel virus.

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma, de prolongar-se aquest durant més d’un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, de les quals activitats quedin suspeses, en virtut del que preveu l’esmentat Reial decret, o, en altre cas, quan la seva facturació el mes anterior al fet que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que es regula en aquest article, sempre que compleixin els següents requisits:

Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. 

No cal tenir la cobertura de cessament d’activitat. En cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció. 

QUANTITATS A COBRAR:

La quantia serà el 70% de la base reguladora mensual; aquesta es calcula amb la mitjana de les bases per les quals la persona hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat. Excepcionalment, si no acredita el període mínim de cotització, podrà cobrar aquesta prestació, no existint carència mínima.

Tant la quantia mínima com les màximes es determinaran en funció al que preveu l’article 339 de la Llei de la Seguretat Social, regulada a través del Reial Decret llei 8/2015, de 30 d’octubre.
La prestació extraordinària tindrà una durada d’un mes, ampliant-se si escau, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en el futur. La percepció d’aquesta prestació extraordinària és incompatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social.

COM ACCEDIR A AQUESTA PRESTACIÓ:

Per poder accedir a aquesta prestació s’ha de presentar davant la Mútua d’Accidents corresponent la Sol·licitud habilitada per cada entitat i aportar la documentació que detallem a continuació:

A APORTAR EN TOTS ELS CASOS:

• Sol·licitud extraordinària degudament complimentada, datada i signada.
• Model 145 de Retencions sobre rendiments de la feina degudament complimentada, datada i signada .
• Declaració jurada de la persona sol·licitant que concreti els motius per a la sol·licitud.
• DNI en vigor o NIF o Passaport o NIE.
• Llibre de família o document equivalent en cas d’estrangers, només si té fills a càrrec seu.
• En cas de discapacitat dels fills, fotocòpia del document oficial de reconeixement de grau d’incapacitat.
• Certificat d’estar al corrent de pagament de les quotes de la S. Social.
• En cas de tenir treballadors dependents: Acreditació d’haver complert les obligacions, garanties i procediments regulats en la legislació laboral.

A APORTAR EN CAS DE REDUCCIÓ DE FACTURACIÓ:

• Model 130 – Els 4 trimestres del 2019
• Model 131 – De l’últim trimestre del 2019 o Compte de pèrdues i guanys desglossats mes a mes de tot l’any 2019 o Compte de pèrdues i guanys desglossats mes a mes de gener, febrer i març 2020.

Per a qualsevol dubte o consulta, els professionals d’ADVISORIA estem a la vostra total disposició. 

]]>